Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ønsker du å henvise?

Dersom foresatte, barnehagen eller skolen er bekymret for et barns utvikling eller læring, må foreldre og barnehage/ skole først og fremst drøfte bekymringen. Bekymringen kan handle om faglige, sosiale, emosjonelle eller læringsmiljømessige spørsmål, og om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Vilkårene for spesialundervisning i skolen vil være relatert til om eleven har utbytte eller om eleven kan få utbytte av den ordinære opplæringen. I barnehagen knyttes vilkårene til om barnet har utfordringer i hverdagen når det gjelder utvikling og læring, som gir behov for spesiell hjelp, utover det barnehagen etter loven selv skal gi. Dette kan f.eks være behov for språklig eller motorisk trening, stimulering eller annen type sosiale hjelpetiltak.

Barnehagen og skolen skal ikke henvise eller be om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning/ sakkyndig vurdering uten å være i samarbeid med foreldrene og ha deres samtykke. Dette fremkommer av opplæringslovens § 5-4 annet ledd, og barnehagelovens § 32.

Barn som ikke går i barnehage har også krav på samme hjelp og oppfølging fra PPT. De har krav på sakkyndig vurdering og vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Foreldre skal gis tilbud om foreldreveiledning.

Elever over 15 år kan på selvstendig grunnlag kontakte PPT. Spesialundervisning er en rettighet, ikke en plikt.  Elever over 15 år kan derfor reservere seg fra å motta sakkyndig vurdering og vedtak om spesialundervisning.

Barnehager, skoler og PPT i Sør- Varanger kommune skal følge «Handlingssirkelen». Denne viser hvilke retningslinjer som gjelder for barnehagen og skolens «undersøkelse» før barnet henvises til PPT for sakkyndig vurdering, og før det blir fattet vedtak. Undersøkelsesplikten er nedfelt i opplæringslovens § 5-4 og barnehagelovens § 31. Undersøkelsen består som oftest av kartlegging, pedagogisk analysearbeid, utprøving av tiltak, samt evaluering av tiltakene. Dette for å vurdere om barnet nyttiggjør seg barnehagetilbudet eller skolens tilpassede ordinære opplæring. Når barnehage/ skole har gjennomført sin undersøkelse, vil foreldre, barnehagen eller skolen ha et grunnlag for vurderingen om å henvise til PPT.

Syn og hørsel skal alltid være undersøkt før henvisning til PPT

PPT kan også bidra med drøfting i kartleggingsfasen i de tilfeller der barnehage og skole er i tvil.

Styrer/ rektor kan også henvise til PPT ved behov for bistand på « systemarbeid». Les mer på «PP- tjenestens systemrettede arbeid»)

 

Kontaktinformasjon til PPT-avdelingen :

Besøksadresse: Postgården 2. etg , 9900 Kirkenes
Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes
Epost: postmottak@svk.no  ppt@svk.no
Telefon: +47 789 77 434 / 92088141

Sist oppdatert 21. juni 2023