Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hva skjer etter henvisning?

Når en henvisning er mottatt ved PPT skal du som henviser motta skriftlig informasjon om saksgangen, samt om hvilken rådgiver som vil bistå henvisningen. Det videre arbeidet består av å sette seg inn i grunnlaget for henvisningen, gjennomføre samtaler med foresatte og barnehage/ skole. Det gjennomføres også observasjon i læringsmiljøet og samtale med barnet/ eleven i tråd med Barnekonvensjonens art. 12.

Når henvisningen er vurdert fortsetter den aktuelle rådgiver sine undersøkelser/ utredninger og sitt samarbeid med barnet/eleven, foresatte og barnehage/ skole frem mot sakkyndig vurdering. Sakkyndig vurdering skal gi en vurdering av om barnets behov kan dekkes med tilpasninger i det ordinære tilbudet, eller om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Når det gjelder sakkyndig vurdering i skolen skal det gis en vurdering av om eleven har eller kan få utbytte av den ordinære opplæringen, eller om eleven har behov for spesialundervisning.

Behov for videre oppfølging fremkommer i den sakkyndige vurderingen. I tilfeller hvor det er aktuelt med videre oppfølging fra PPT, vil dette som oftest være i tilfeller hvor PPT vurderer at barnet/ eleven bør utredes for spesifikke diagnostiske vansker, eller at barnehagen og skolen trenger kontinuerlig veiledning og rådgivning på tiltakene i sakkyndig vurdering. PPT kan også gi anbefaling om henvisning til andre instanser. Etter sakkyndig vurdering kan barnet/ eleven bli skrevet ut fra PPT.  

PPT utreder og gir råd og veiledning ved følgende vansker

  • Språk og talevansker

  • Lærevansker eller fagvansker

  • Lese og skrivevansker/ dysleksi

  • Utviklingsmessige språkvansker

  • Matematikkvansker/ dyskalkuli

  • Konsentrasjonsvansker

  • Sosiale og emosjonelle vansker

  • Atferdsvansker

  • Syn og hørselsvansker

Dersom PPT ikke har tilstrekkelig kompetanse til utredning i en sak innhenter PPT fagkompetanse utenfra, som oftest fra Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped).

 

 

Kontaktinformasjon til PPT-avdelingen :
Besøksadresse: Postgården 2. etg , 9900 Kirkenes
Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes
Epost: postmottak@svk.no  ppt@svk.no
Telefon: +47 789 77 434 / 92088141

Sist oppdatert 12. mai 2023