Bosetting og integrering

Når IMDi har anmodet en kommune om å bosette flyktninger, vedtar kommunen hvor mange de kan ta imot. I de fleste kommuner bestemmes dette tallet av kommunestyrene. Bosetting av flyktninger er en oppgave som berører flere kommunale etater.

Vi har ansvar for å tilrettelegge, samordne, drive og koordinere bosettingsarbeidet. Vi fungerer også som et bindeledd i ankomstfasen, og gir råd og veiledning til ulike samarbeidsparter.

 

Introduksjonsprogram

Innvandrere mellom 18 og 55 år som har fått innvilget en oppholdstillatelse etter § 9 i loven, og som er bosatt i kommunen etter avtale med integreringsmyndighetene, har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram.