Les vedtektene i PDF her.

Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen.

 

1.  EIERFORHOLD

Barnehagene eies og drives av Sør-Varanger kommune i samsvar med den til enhver tid gjeldende Lov om barnehager med forskrifter, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, gjeldende forskrifter og retningslinjer, barnehageplan for Sør-Varanger kommune, kommunale vedtak og årsplan for den enkelte barnehage.

 

2.  FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

3. BARNEHAGENS INNHOLD

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Ved oppvekstsentrene forutsettes det samarbeid mellom barnehage, sfo og skole.

 

4. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING

Barn i barnehage har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

 

5. FORELDREMEDVIRKNING

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

5.1 Foreldreråd:

Foreldrerådet består av foreldrene/ foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

5.2 Samarbeidsutvalg:

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnet organ. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter for foreldre/foresatte valgt av foreldrerådet, og 2 representanter for ansatte valgt av de ansatte i barnehagen.

Hver representant skal ha vararepresentant.

I små barnehager kan det velges en representant fra hver gruppe.

Ved oppvekstsenter skal det være felles samarbeidsutvalg for barnehage og grunnskole. Her velges det 1 representant for foreldre/foresatte fra barnehagen og 1 fra skolen, og 1 representant for ansatte fra barnehagen og 1 fra skolen.

Representanter for foreldrene og de ansatte velges for ett år av gangen

Styrer (rektor i oppvekstsenter) møter i samarbeidsutvalget med tale- og forslagsrett.

Styrer (rektor i oppvekstsenter) skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Med utgangspunkt i rammeplan skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten.

5.3 Samarbeid med barnas hjem:

Barnehagene avholder minimum 1 foreldremøte og minimum 2 foreldresamtaler pr. år.

 

6.  OPPTAK AV BARN

 

Viser til Lov om barnehager

 

I henhold til Lov om barnehager § 12 skal alle godkjente barnehager i kommunen samarbeide om opptak av barn.

 

§ 12 a. Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

 

Ikke alle kan få plass i den barnehagen de ønsker som første prioritet. Ved prioritering av barnehage skal det tas hensyn til:

 

1.

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

 

2. Siste år før skolestart

3. Anbefalt plass etter sakkyndig vurdering

4. Minoritetsspråklige barn

5. Barn fra samiskspråklige hjem prioriteres til barnehager/avdelinger med

    samisktilbud.

6. Barn av enslige forsørgere hvor forsørgeren er yrkesaktiv eller under utdanning.

7. Søsken av barn som har plass

 

Styrer innstiller til ledige plasser. Opptaket foretas av rådmann eller den han / hun bemyndiger.

 

Det gis tilbud om 100 % eller 50 % plass. Bruk av plassen avtales med styrer i hver barnehage.

Ved ledig kapasitet kan andre plasstilbud vurderes.

 

Reglene i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage av 16.12.2005 kommer til anvendelse ved opptak i barnehage, herunder regler for klage og klagebehandling.

 

6.1 Opptaksperiode:

Søknad om opptak skjer elektronisk via Sør-Varanger kommunes barnehageportal, www.svk.no/barnehage

 

Det avholdes et hovedopptak i mars hvert år.  Søknadsfristen er 1. mars.

Det tildeles fast plass, som beholdes inntil den sies opp.

 

6.2 Ledige plasser utenom hovedopptaket:

Barn som ikke kommer innunder retten til barnehageplass og nye søkere i løpet av året står på søkerliste. Plasser som blir ledig i løpet av barnehageåret tildeles fortløpende etter søkerliste i tråd med kriterier for opptak.

6.3 Bytte av barnehage:

Søknadsfrist for bytte av barnehageplass er 1.februar.

 

7.  OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS

Gjensidig oppsigelsesfrist er 1 måned. Oppsigelse skal skje skriftlig.

Ved manglende oppholdsbetaling kan administrasjonen si opp plassen.

 

8. PERMISJON FRA BARNEHAGEPLASS

Permisjon gis ikke før barnet har begynt i barnehagen.

Det kan innvilges permisjon fra barnehageplass etter søknad dersom barnehagen kan tildele fast plass til et annet barn. Permisjonssøknad må foreligge senest 2 måneder før permisjonstidspunktet.

 

9. BETALING FOR BARNEHAGEPLASS

Satsene for betaling av opphold fastsettes av Sør-Varanger kommunestyre.

Barnehageavgiften betales hver måned. Det skal betales for plassen fra oppstartsdato gitt av barnehagens styrer. Under forutsetning av at barnet har hatt 5 ukers ferie i løpet av ferieåret, er det betalingsfritak i juli måned. Ferie utover 5 uker gir ikke betalingsfritak.

9.1 Søskenmoderasjon:

Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3.eller flere barn.

Når søsken har plass både i kommunale og private barnehager gis søskenmoderasjon i kommunal barnehage.

9.2 Kostpenger

Det betales for mat pr. barn etter satser vedtatt av kommunestyret. Det gis ikke reduksjon i kostpenger etter type plass.

9.3 Funksjonshemmede barn / spesialpedagogiske tiltak:

Det kan innrømmes friplass etter søknad for barn med funksjonshemning / spesialpedagogiske tiltak, jfr. opplæringsloven § 5-7.

Ved lav betalingsevne kan en søkes om fritak etter lov om sosiale tjenester eller barnevernloven. Nærmere opplysninger hos barneverntjenesten eller sosialtjenesten.

9.4 Betalingsfritak ved dokumentert sykefravær:

Ved dokumentert sykefravær utover 2 uker sammenhengende hos barnet som benytter barnehageplassen kan betalingsfritak innrømmes for påfølgende sykefraværsperiode

9.5 Uforutsett stenging av barnehagen

Stenging av avdelinger/barnehager kan foretas av den enkelte styrer i nødvendige tilfeller. Der årsaken er forhold som for eksempel strømbrudd, vannmangel m.m gis ikke betalingsfritak.

Ved ekstraordinær stenging av barnehagen utover 3 sammenhengende dager kan foreldre få refundert barnehageavgiften fra 4. dag.

9.6 Barn som hentes etter stengetid

Dersom barn hentes etter barnehagens stengetid kreves et gebyr på kr 200.- per barn per påbegynt halvtime.

 

10. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Netto leke- og oppholdsareal pr. barn ved heldags opphold fastsettes til

4 m2 pr barn over 3 år

6 m2 pr barn under 3 år

 

Utearealet pr. barn er minimum 6 ganger barnets lekeareal inne.

 

11. BARNEHAGENS ÅPNINGSTID / FERIER

Barnehageårets oppstartsdato er 1. august.

 

Personalet har 5 planleggingsdager. Barnehagen er da stengt for barna. Tidspunkt for planleggingsdager samordnes med skoleruta og vedtas i samarbeidsutvalget.

 

Åpningstiden ved den enkelte barnehage fastsettes ved barnehageårets begynnelse av styrer i samråd med foreldre/foresatte, og vedtas i samarbeidsutvalget.

Daglig åpningstid er innenfor ramme på 9 timer.

 

Barna skal ha 5 uker ferie i løpet av ferieåret, derav skal 3 uker være sammenhengende. Melding om ferie skal leveres styrer innen 1.april.

Planleggingsdager kan regnes som ferie for barna.

 

Under forutsetning av at barnet har hatt 5 ukers ferie i løpet av ferieåret, er det betalingsfritak i juli måned. Ferie utover 5 uker gir ikke betalingsfritak.

 

Barnehagene er åpen hele året, med mindre behovsundersøkelse viser at det ikke er behov. Barnehagen avvikler fellesferie i juli måned dersom mindre enn 5 barn har behov for barnehageplass. Barnehagene samarbeider om sommeråpning.

 

Vedtak i kommunestyret 03.12.14: Kommunale barnehager i Sør-Varanger er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Gjelder fra 2015.

 

12.  INTERNKONTROLL

Barnehagene er underlagt Forskrift om internkontroll, og følger til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale bestemmelser / vedtak. Hver barnehage skal ha rutiner og sjekklister for oppfølging av bestemmelsene.

 

13. TAUSHETSPLIKT

Alle som arbeider i / med barnehager skal forholde seg til reglene om taushetsplikt i  forvaltningsloven §§ 13 til 13f.

 

14. OPPLYSNINGSPLIKT TIL SOSIALTJENESTEN

Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal normalt gis av styrer. 

 

15. OPPLYSNINGSPLIKT TIL BARNEVERNTJENESTEN

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

 

16. HELSEKONTROLL AV BARN

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

 

17. BEMANNING

Barnehagens grunnbemanning er styrer + at hver avdeling har 1 pedagogisk leder, 1 førskolelærer og 1 barne- og ungdomsarbeider pr. 18 plasser.

Merknader til Lov om barnehager gir åpning for at felles organisering av skole og barnehage som en mindre virksomhet kan være en løsning i områder der barnehagebarn og skolebarn til sammen bare utgjør noen få titalls barn.

Alle som arbeider i barnehage må legge frem tilfredstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn.

 

18. FORSIKRING AV BARNEHAGEBARN

Barn i barnehager er omfattet av en kollektiv ulykkesforsikring.

Forsikringen gjelder innen barnehagens område i barnehagetiden, på direkte vei

mellom hjem og barnehage samt på arrangementer/reiser i barnehagens regi.

 

19. TILSYN

Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen.

Tilsynet foretas av rådmann eller den han / hun bemyndiger.

 

20.  SAMISK BARNEHAGE / AVDELING

Sandnes barnehage skal ha en avdeling som bygger på samisk språk og kultur. Det er et mål at Sandnes barnehage skal bli en tospråklig samisk / norsk barnehage, med en samisk avdeling. Det er et mål at hele personalgruppen på samisk avdeling skal være samisktalende.

 

21. OVERGANG BARNEHAGE / SKOLE

Sør-Varanger kommune har vedtatt egne retningslinjer for overgangen barnehage – skole.

 

22. ENDRING AV VEDTEKTENE

Endring av vedtektene foretas av Kommunestyret