Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
childhood-1884281_1920
Status

- frist til 15.august

Strategisk oppvekstplan ut på høring
Etter vedtak i utvalg for levekår 25.februar legges strategisk oppvekstplan ut på høring til og med 30.september jamfør plan- og bygningslovens § 11-14 høring av planforslag. 

Barn og unge i Sør-Varanger kommune skal ha en oppvekst preget av trygghet, glede og mestring. Barn gjør det bra når de kan, og det er de voksnes ansvar å legge til rette for at barna lærer å ha omsorg for seg selv og andre, tør å ta utfordringer og å sprenge grenser. En trygg barndom, med passe utfordringer og nødvendig tilrettelegging, krever at kommunen har kompetente yrkesutøvere og bygger strukturer som evner å se og ivareta barn og unge på en forutsigbar og profesjonell måte.

Skal vi kunne gi barn og unge en trygg oppvekst med utfordring og mestring, må vi se at det er et felles prosjekt for familier, naboer, bedrifter og profesjonelle yrkesutøvere. Alle barn og unge i Sør-Varanger kommune skal bli sett og hørt, og få mulighet til å føle mestring gjennom å utvikle livsglede, evner og interesser med utgangspunkt i den de er.  

Sør-Varanger kommune har arbeidet med Strategisk oppvekstplan over flere år, og baserer seg på tidligere planer, innspill fra fagnettverk og ungdomsrådet. Når nå utkastet foreligger, skal planen ut på høring, slik at alle berørte parter har mulighet til å sette seg inn i utkastet, diskutere det og utarbeide gode innspill. I henhold til FNs barnekonvensjon skal barn og unge ha mulighet til å innvirke på sin egen hverdag, også planer som omhandler deres oppvekst. Også foreldre skal kunne komme med innspill i saker som omhandler oppvekst. Alle innspill, enten de er fra elevråd, FAU, Ungdomsråd eller andre, vil bli behandlet og lagt fram for politikerne sammen med planen.

Les utkast til strategisk oppvekstplan her.

Les utkast til handlingsdelen.

Se utvalg for levekårs behandling her.

Utkast til Strategisk oppvekstplan for Sør-Varanger kommune ble vedtatt lagt ut på høring av Utvalg for levekår 25. februar. 4. april var det en helhetlig presentasjon og gjennomgang i kommunestyret.

De planlagte informasjonsmøtene måtte skrinlegges pga Covid-19 og behov for strenge smittevernhensyn. Den åpne prosessen blir derfor vanskeligere. Det vil bli avholdt orienteringsmøter til høsten, men i et mindre omfang. Sett deg inn i planutkastet, og kom gjerne med innspill!

 

 1. Link til streama kommunestyremøtet 4. mars
 2. Link til kortere digitale presentasjonen (powerpoint med lyd).

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Vedlegger Sør-Varanger SVs innspill til planen.

  2020-09-30 10:21:07
  [Svar]  Link
 • Vedlagt er Sør-Varanger SU sitt innspill

  2020-09-30 10:20:06
  [Svar]  Link
 • Oversender herved uttalelsen fra Klubben i Utdanningsforbundet og Fagforbundet på Jakobsnes Oppvekstsenter.

  2020-09-29 14:49:09
  [Svar]  Link
 • Tove-Lill Labahå Magga
  Bugøyfjordveien 2113
  9930 Neiden
  HØRING – STRATEGISK OPPVEKSTPLAN, 20 / 2739

  Dette er et innspill til Strategisk oppvekstplan for Sør-Varanger kommune. Jeg har vært oppnevnt av Sametinget, til å delta i deres nasjonale referansegruppe for Læreplanrevisjonen som ble avsluttet i 2019. Jeg har gjennom dette deltatt i Utdanningsdirektoratets planrevisjonsprosess, der Sametingets referansegruppe deltok sammen med alle de andre plangruppene på nasjonalt nivå. Jeg har også vært ansatt i Sør-Varanger kommune som allmennlærer i grunnskolen i nærmere 20 år. Jeg har vært ansvarlig for gjennomføring av Høgskolen i Finnmarks etter- og videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere, i spesialpedagogikk over flere år, også med studenter som hadde samlingssted i Kirkenes. Jeg ønsker derfor å bidra med innspill, ut fra den erfaring og fagkompetanse jeg har i forhold til planens innhold og formål.

  Viser til brev av 09.03.20, høring / offentlig ettersyn: Strategisk oppvekstplan
  Se vedlegg 1.

  2020-08-30 23:53:03
  [Svar]  Link
 • På vegne av Samarbeidsutvalget ved Skytterhusfjellet barnehage ønskes følgende ført i sak 20/2739.
  Høring/offentlig ettersyn: Strategisk oppvekstplan.

  2020-08-13 15:40:25
  [Svar]  Link
 • Oppvekstsektoren bør utforme en handlingsplan for hvordan vi i Sør-Varanger skal avdekke, kartlegge og iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt ved høyt skolefravær, samt forebygge at fraværsproblematikk oppstår. Det vil bidra til at færre barn utvikler kompliserte psykiske, sosiale og/eller faglige vansker, og «faller utenfor». Det vil være av stor betydning for den enkelte, men vil også gi positive ringvirkninger i familie, nærmiljø og samfunn.

  I strategisk oppvekstplan nevnes skolevegring som en del av utfordringsbildet i Sør-Varanger. Det har også blitt spilt inn til meg, fra ulike hold i både kommunen og spesialisthelsetjenesten, at behovet for en tidligere og mer samkjørt innsats på feltet oppleves stort: Man erfarer ofte at vanskene får utvikle seg over lang tid uten helhetlig oppfølging. Når innsats iverksettes kreves gjerne mye tid og mange ressurser til reparasjon. I noen tilfeller fremstår situasjonen fastlåst. Jeg mener dette er ineffektiv bruk av våre ressurser.

  Det er selvsagt viktig for det enkelte barn og dets familie at en negativ utvikling forhindres, men det vil også være av betydning i et samfunnsøkonomisk perspektiv: Færre vil måtte motta hjelp og støtte, og flere vil ha mulighet til å være aktive i samfunnet, som voksen.

  Høyt skolefravær skyldes gjerne sammensatte vansker. Slike løses best gjennom samtidige bidrag fra flere hold: eleven selv, foresatte, skole, skolehelsetjeneste, PPT – og kanskje andre som f.eks. barnevern, fastlege, psykisk helsetjeneste og BUP. Årsakene til fravær kan være mange og hvilke tiltak som bør iverksettes vil derfor variere. Det bør avklares når og hvordan samarbeidspartnere skal involveres. Både forskning og erfaringer tilsier at prinsippene «tidlig innsats» og «raskest mulig tilbake på skolen» er vesentlige. Jeg mener en handlingsplan kreves for at de ulike instansene skal kunne bidra (tidlig) med sin del og samarbeide godt.

  Skolen er den viktigste aktøren i håndtering av fravær, men bør ikke stå alene med ansvaret. Jeg mener oppvekstsektoren bør utforme tydelige (og felles) rutiner internt, og være pådriver for at samarbeidsrutiner med andre instanser utvikles. Å lage en handlingsplan vil være samsvarende med tenkningen som presenteres i strategisk oppvekstplan: Forebygging via tidlig innsats og tverrfaglighet.

  2020-06-29 10:07:20
  [Svar]  Link
 • Fagforbundet får se hvordan involveringen videre i prosessen blir.

  2020-06-26 08:29:52
  [Svar]  Link
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under