Formål:

Flyktning- og kompetanseenheten arbeider med mangfold og likestilling for å bedre flyktningers mestring i hverdagslivet, og for å styrke deres muligheter for kvalifisering til utdanning og arbeidsliv i Norge.

Verdier: 

Engasjerte – Grensesprengende – Modig – Serviceorienterte  – Tilgjengelige – Helhetstenkende

INNVANDRERE I SØR-VARANGER

Kommunestyret har vedtatt å bosette 40 flyktninger hvert år i økonomiplanperioden 2017-2020. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. Bosetting skal fortrinnsvis skje i sentrumsnære områder. Kommunestyret har vedtatt å ikke bosette enslige mindreårige flyktninger i kommunen.

Innvandrere i Sør-Varanger

 

BOSETTING AV FLYKTNINGER.  Enheten har ansvar  for koordinering og drift av bosettings- og introduksjonsprogram for flyktninger.

Bosettingen skjer i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Introduksjonsprogrammet er et lovpålagt fulltids – og helårlig tilbud til flyktninger, med 37,5 timer kvalifisering pr uke, og 5 uker ferie pr år.

Enhetens arbeid med tilflytting til Sør-Varanger involverer flyktninger, der vår kompetanse og vårt veiledningsansvar  er sentralt i arbeidet. Strukturer, kunnskap og praktisk arbeid ved tilflytting er viktig i lokalsamfunnet, både for å beholde de som bor her, og for å få nye tilflyttere.

Vi har ansvar for å tilrettelegge, samordne, drive og koordinere bosettingsarbeidet. Vi fungerer også som et bindeledd i ankomstfasen, og gir råd og veiledning til ulike samarbeidsparter.

Integreringsarbeidet, samt ansvar for drift og koordinering av det lovpålagte introduksjonsprogrammet for flyktninger er våre hovedoppgaver.

INTRODUKSJONSPROGRAM

Kvalifisering til arbeid og/eller utdanning

Flyktninger med vedtak om oppholdstillatelse i Norge og med rett og plikt til introduksjonsprogram, gis vedtak om deltakelse i intoduksjonsprogrammet.

Introduksjonslovens formål §1: Styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og styrke deres økonomiske selvstendighet. Introduksjonsprogrammet skal gi flyktninger grunnleggende kvalifisering og ferdigheter i norsk språk, innsikt i norsk samfunnsliv, og forberedelse til deltakelse i utdanning og/eller yrkeslivet. Introduksjonsprogrammet er et samfunnsoppdrag og et av de viktigste grep i integreringsarbeidet, med innovativt fokus i drift og utvikling av metoder.

Introduksjonstiltakene er:

*Arbeidspraksis som foregår på sykehjem, hjemmebasert omsorg, barnehager, skole/SFO, verksted, service, industri, renhold, butikker, storkjøkken, hotell, vaktmestertjenester, park- og vedlikeholdstjenester

*Vi snakkes! med Lozanovmetoden (suggestopedi) der muntlig språklæring har hovedfokus

*Boligskolen er modulbasert læring der informasjonsmodulene  i Ny i Norge i Sør-Varanger er sentral

*Ta sats har fokus på framtidsplanlegging og karriereveiledning i små grupper der deltakerne deler erfaringer og kompetanse med hverandre.

SAMARBEIDSPARTER

Vi samarbeider med mange aktører i forbindelse med tiltak som inngår i flyktningenes individuelt tilrettelagte introduksjonsprogram. Det er offentlige instanser som NAV, Karrieresenteret i Finnmark, voksenopplæring, barnehager, skoler, kultur/idrett, bibliotek, kommuner, lag/foreninger, IMDi og private og offentlige aktører som tilbyr arbeidspraksis i introduksjonsprogrammet.

INNVANDRERHELSE

Flyktninger som bosettes får tilbud om helsesamtale og oppfølging hos innvandrersykepleier ved helsestasjon samt tilbud om konsultasjon hos flyktninglege. En tid etter ankomst får flyktningene fastlege.

BOLIGER

Flyktningtjenesten samarbeider med Stiftelsen Bolig Bygg og private utleiere,  om boliger til flyktninger. Her tilrettelegges for ulike låne-/og tilskuddordninger som videreformidles fra Husbanken.

FRIVILLIGSENTRALEN

Vi samarbeider med FrivilligSentralen om Språkhjelpa, Solfest under Barentsdagene/Barents Spektakel, Til Topps-turer, 17. maiarrangement, ryddedager i lokalsamfunnet, årlig TV-aksjon, tilbyr arbeidspraksis i introduksjonsprogrammet og flyktninger deltar som frivillige i hverdagen.