Rapporten omhandler læringsresultater og –miljø knyttet til opplæring av barn, unge og voksne, og er en del av det såkalte «kvalitetsvurderingssystemet». I kvalitetsvurderingen sammenstiller man informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen.

Sør-Varangerskolene presterer jevnt over godt, sammenlignet med gjennomsnittet for Finnmark, kommunegruppa vi sammenlignes med, og det nasjonale nivået. Lokale forskjeller mellom elevenes prestasjoner på de ulike skolene må kartlegges nærmere for om mulig å gjøre oss i stand til å gi elevene bedre læringsresultater.

Det er også viktig at vi deler erfaringer fra skoler som gjør det bra i læringsarbeidet. Eksempelvis gjør Sandnes skole det godt på nasjonale prøver i lesing og regning, og elever ved Bjørnevatn skole presterte foregående skoleår bedre enn landsgjennomsnittet i de samme fagene.

Eksamenskarakterene for 10. trinn i skriftlig matematikk og norsk hovedmål, viser at våre elever ligger høyere enn gjennomsnittet for Finnmark, og på landsgjennomsnittet ellers. I skriftlig engelsk ligger vi derimot litt under landsgjennomsnittet.

Opplevelse av læringsmiljøet baserer seg på elevundersøkelser som blir foretatt fra barnetrinnet og opp til videregående skole. I undersøkelsen spørres det om elevenes opplevelse av støtte fra lærer, om læringskultur, mestring, demokrati og mobbing.

Vi har gode resultater fra 7. trinn på de fleste parametre i undersøkelsen, der vi ligger høyere enn Finnmark fylke og ellers likt med nasjonalt nivå og sammenlignbar kommunegruppe. Når det gjelder elever som opplever eller har opplevd mobbing, ligger vi på landsgjennomsnittet.

Tilstandsrapporten viser at det stort sett står bra til med elevenes læringsresultater i Sør-Varangerskolene – og den viser også at vi har forbedringspotensiale på viktige områder, som i første rekke gjelder grunnleggende ferdigheter på barnetrinnet, overgang fra barnehage til skole og mellom de enkelte trinn – og arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Dette fordrer, i tillegg til arbeidet kommunen selv må gjøre med kartlegging og erfaringsoverføring mellom barnehager og skoler, et kontinuerlig, langvarig og systematisk arbeid mellom skole, elever og foresatte.

Rapporten danner også et godt grunnlag for det pågående planarbeidet med strategisk oppvekstplan. Oppvekstplanen skal gi en beskrivelse av hvilke områder det ønskes utvikling i forhold til dagens situasjon, hvilke mål som settes i forhold til dagens situasjon og hvilke strategier som må til for å nå målene.  

Les tilstandsrapporten