Dette søknadsskjemaet lar deg søke om permisjon fra pliktig opplæring.
I tillegg til dato for permisjon må du begrunne søknaden med årsak.
Det må søkes i god tid før en eventuell permisjon starter.

Det kan gis fri fra pliktig opplæring i inntill to uker jamfør opplæringsloven §2-11
Det er viktig å merke seg at opplæringsloven i utgangspunktet ikke gir rett til permisjon, og at permisjonen ikke kan vare lenger enn 2 uker av gangen.
Deltakere i andre trossamfunn enn den norske kirke har rett til permisjon for helligdager så fremt foreldre sørger for

"§ 2-11.Permisjon fra den pliktige opplæringen

Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker.
Elevar som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen de dagene trossamfunnet deres har helligdag. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den ordinære undervisningen etter permisjonstidens utløp."

Det vil i hvert enkelt tilfelle bli utført en forsvarlighetsvurdering basert på den enkelte elevs samlede skolefravær, faglige nivå, faglige utvikling og elevens sosiale behov for å være tilstede på skolen.
Det er rektor som vedtar om det er forsvarlig å innvilge permisjon eller ikke.
Permisjonen fra pliktig opplæring er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.