Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

§ 6 Særlig behov

Dispensasjoner etter § 6 skal bare gis i unntakstilfeller der søker kan påvise at det foreligger et særlig behov som ikke knytter seg til rekreasjon og turkjøring. Formålet med dispensasjonen regulerer hvor mange år/sesonger det gis dispensasjon for. Dispensasjonen begrenses til antall turer og snøskutere basert på behov.
 
Søknadene må oppfylle følgende kriterer for å få innvilget dispensasjon:
- Søker må påvise et særlig behov. 
- Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 
- Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdsel til et minimum.
 
Ekspempler på gyldig grunnlag for dispensasjon etter § 6 er:
- Arrangement for eldre gjennomført av lag og foreninger.
- Oppkjøring av skiløyper utover forskriftens § 3 e.
- Transport av bagasje og utstyr til hytter som eies av lag, foreninger og fimaer.
- Henting av gjenstander eller båter som ikke lenger er i bruk eller av andre grunner må bringes inn for vedlikehold.
- Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med arrangementer som er åpent for allmennheten.
- Utkjøring av materiell for vedlikehold av turstier og andre anlegg som kommer allmenheten til gode.
 
Eksempler på ugyldig grunnlag for dispensasjon:
- Tilknytningsløyper fra bopel til offentlig skuterløype.
- Frakt av utstyr til rekreasjonsformål.
- Utstedelse av blankofullmakt/generell dispensasjon for mindre firmaer som ikke har direktehjemmel etter lovverket.
- Besøk til hytter som eies av andre.
 

Elektronisk søknadsskjema

 

Sjekkliste for utfylling av søknad:

Huk av for § 6 Annen transport til nytteformål i søknadsskjemaet.

- Ønsket dato/tidsrom for dispensasjonen

- Antall turer det søkes om (gjelder ikke for alle formål, eks. skiløyper o.l.)

- Beskrivelse av formålet

- Beskrivelse av kjøretrasé

- Navn på de som skal benytte dispensasjonen.

Tydelig kart med oversikt over kjøretrasé skal vedlegges søknaden.
 

Søknad på papirskjema skal sendes til postmottak@svk.no eller til Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.