Definisjoner

Terasse: Planert avsats for uteopphold, med direkte atkomst fra terreng. Terasse er ikke overbygd.

Veranda: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Veranda kan også være lukket med glassfelt.

Balkong: Åpen bygningsdel plassert foran dør, konstruert som et framspring med gulv som fortsettelse av gulvet i rommet innenfor, omgitt av rekkverk. Balkong er alltid søknadspliktig og det kreves søknad fra foretak.

Altan: Åpen bygningsdel plassert foran dør, på tak, eller på tak til tilbygg. Altan kan være understøttet av søyler eller stolper. Altan har rekkverk. Altan er alltid søknadspliktig og det kreves søknad fra foretak.

Terasse eller utegulv som ikke overstiger 50 cm høyde over ferdig planert terreng.

Denne terassen/utegulvet er ikke å regne som ett tiltak etter plan- og bygningsloven. Det betyr at du ikke trenger å søke om tillatelse. Reglene om avstand til nabogrense gjelder heller ikke. Det er ingen begrensninger på hvor stor grunnflate den kan ha. Du trenger ikke sende melding til kommunen når terassen/utegulvet er ferdig.

Du må likevel være oppmerksom på at kommuneplanens arealdel eller reguleringsbestemmelsene kan inneholde bestemmelser som sier noe annet. Sjekk derfor hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom før du starter byggingen. Bestemmelser kan du finne på kommunekart.no.

 

Verandaer og terasser er ikke søknadspliktig dersom:

 • Veranda eller terasse har høyde mer enn 50 cm over ferdig planert terreng og bebygd areal ikke er større enn 15 m2 og avstand til tomtegrense er 4 meter eller mer.
 • Veranda eller terasse ikke plasseres over ledningsnett.
 • Veranda eller terasse ikke plasseres nærmere kommunal vei enn 15 meter eller nærmere riksvei og fylkesvei enn 50 meter.
 • Kommuneplanens arealdel eller reguleringsbestemmelser ikke inneholder bestemmelser som sier noe annet.

Når bygningen er ferdig må du informere kommunen om bygningens plassering, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

 • Skriv ut kart og tegn bygningens flate på kartet.
 • Fyll ut blankett 5188 - Melding om bygning eller tilbygg. Kryss av på «Tilbygg inntil 15 m2 og skriv på feltet for annen type bygning: Veranda/terasse. Fyll ut resterende opplysninger på blanketten.
 • Blankett og kart sendes til potmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Verandaer og terasser som er søknadspliktig, men du kan være ansvarlig for selv:

 • Veranda eller terasse som tilbygg med bebygd areal ikke er større enn 50 m2 og har avstand til tomtegrense på 4 meter eller mer.
 • Veranda eller terasse som er frittstående med bebygd areal ikke er større enn 70 m2. Avstand til tomtegrense og andre bygninger er 1 meter.

Slik gjør du:

Dokumenter som skal leveres i en søknad om veranda/terasse:

 • Situasjonsplan i 1:500.
  • Tegn inn plassering av veranda/terasse på kartet i målforhold 1:500
  • Situasjonskart fås ved henvendelse til servicekontoret eller postmottak@svk.no
 • Plantegning, snitt og fasadetegninger i 1:100
  • Plantegningen skal påføres ytre hovedmål, antall m2 og bruksbenevnelse (veranda/terasse)
  • Snitt tegningen skal påføres totalhøyde fra terreng til høyeste punkt.
  • Fasader fra alle sider skal vise veranda/terasse og terreng.
 • Nabovarsel til naboer som grenser mot tomt. Ved punktfeste – vurder om dine naboer blir berørt av byggverket eller ta kontakt med kommunen.
  • Fyll ut blankett 5154 og send rekommandert til nabo eller lever personlig, nabo skal da kvittere på blankett 5156 for mottak eller samtykke til tiltaket. Legg ved/lever situasjonsplanen og tegninger av naustet i nabovarselet.
  • Fyll ut blankett 5155. Denne sendes kommunen sammen med søknad.
  • Naboer/postverket skal kvittere på blankett 5156 som sendes til kommunen sammen med søknad.
 • Fyll ut blankett 5153
 • Søknaden sendes til postmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.
 • Når veranda/terasse er ferdig må du fylle ut blankett 5167 – og søke om ferdigattest før du kan ta veranda/terasse i bruk.

Gebyr for søknaden vil være kr. 2650,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.2.1.

Verandaer, terasser, altan og balkonger som krever søknad fra foretak.

Verandaer og terasser som er større enn de som er omtalt over, og alle balkonger og altaner er søknadspliktig iht. plan- og bygningslovens § 20-3. Det betyr at det er krav om ansvarlige foretak som er kvalifisert for oppgaven, eventuelt kan du søke om ansvarsrett som selvbygger. For at du skal bli godkjent som selvbygger forutsetter det at du har nødvendig kompetanse. For mer informasjon om dette, se «Tiltak som krever søknad fra foretak» og Selvbygger.

 

Dispensasjon

Dersom det er behov for dispensasjon bør dette avklares før søknad om oppføring av veranda/terasse, men du kan også søke om dispensasjon samtidig med byggesøknaden. Dispensasjons søknad må være ferdig behandlet før byggesøknaden om oppføring av veranda/terasse kan behandles.  Gebyr for søknad om dispensasjon vil være kr. 8460,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.4.1. Gebyr for byggesaksbehandlingen kommer i tillegg.

 

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring/veiledning kan du be om forhåndskonferanse. Ønsker du forhåndskonferanse må du sende inn anmodning om dette sammen med opplysninger om hvilken eiendom det gjelder og tegninger/informasjon om byggverket. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse blir fakturert med kr. 950,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.1.1.

 

TIL HOVEDSIDE BYGGPORTAL