Fasadeendring som er unntatt søknadsplikt

Skifte av tak og vinduer anses for å være normalt vedlikehold av bygningen og er ikke søknadspliktig dersom byggets karakter ikke endres. Skifte av tak må ikke få konsekvenser for bæreevnen til takkonstruksjonen. Hvis du skal skifte vinduer kan du bytte til tilsvarende vindu eller tilbake til vinduer som opprinnelig har vært i bygget uten å søke.

Oppussing og vedlikehold av fasade som maling og skifte av fasadekledning til tilsvarende kledning er ikke søknadspliktig.

Som tiltakshaver er du likevel ansvarlig for at plan- og bygningsloven med forskrifter blir fulgt selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt. Du er også ansvarlig for å følge bestemmelser i kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsbestemmelser.

Fasadeendring som ikke er unntatt søknadsplikt

Alle fasadeendringer som ikke er unntatt søknadsplikt er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningslovens § 20-3. Det betyr at det er krav om ansvarlige foretak som er kvalifisert for oppgaven, eventuelt kan du søke om ansvarsrett som selvbygger. For at du skal bli godkjent som selvbygger forutsetter det at du har nødvendig kompetanse. For mer informasjon om dette, se «Tiltak som krever søknad fra foretak»

Mindre fasadeendringer som er søknadspliktige, kan etter kommunens skjønn utføres og søkes om av tiltakshaver selv. For nærmere avklaring kan du ta kontakt med kommunen og/eller be om forhåndskonferanse.

Byggesaksgebyr for søknad om fasadeendring vil være kr. 3170,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.5.2.

Dispensasjon

Dersom det er behov for dispensasjon bør dette avklares før byggesøknad om fasadeendringer, men du kan også søke om dispensasjon samtidig med byggesøknaden. Dispensasjons søknad må være ferdig behandlet før byggesøknaden om fasadeendringer kan behandles.  Gebyr for søknad om dispensasjon vil være kr. 8460,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.4.1. Gebyr for byggesaksbehandlingen kommer i tillegg.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring/veiledning kan du be om forhåndskonferanse. Ønsker du forhåndskonferanse må du sende inn anmodning om dette sammen med opplysninger om hvilken eiendom det gjelder og tegninger/informasjon om byggverket. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse blir fakturert med kr. 950,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.1.1.

 

TIL HOVEDSIDE BYGGPORTAL