Garasje/utebod/uthus som er unntatt søknadsplikt

Bygningen er unntatt søknadsplikt dersom følgende punkt er oppfylt:

 • Bygningen skal brukes til f.eks. garasje, uthus, verksted, hobbybod, veksthus, dukkestue. Bygningen skal ikke brukes til beboelse.
 • Verken bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2.
 • Mønehøyde er ikke over 4 meter og gesims høyde er ikke over 3 meter. Høydene beregnes fra terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Bygningen er i en etasje og den har ikke kjeller.
 • Bygningen er 1 meter fra tomtegrense og 1 meter fra andre bygninger på egen eiendom.
 • Samlet bebygdareal for eiendommen overstiger ikke tillatt utnyttelsesgrad for eiendommen.
 • Bygningen skal ikke plasseres nærmere kommunal vei enn 15 meter eller nærmere riksvei og fylkesvei enn 50 meter. Dersom reguleringsplan har byggelinje er denne gjeldende.
 • Kommuneplanens arealdel eller reguleringsbestemmelser ikke inneholder bestemmelser som sier noe annet.

HUSK

Du er selv ansvarlig for at bygningen følger bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Du er også ansvarlig for at bygningen ikke er i strid med bestemmelser i kommuneplanens arealdel eller reguleringsbestemmelser. I områder avsatt til LNFR er alle tiltak/byggverk søknadspliktig. Sjekk bestemmelsene for din eiendom før du starter byggingen.

Når bygningen er ferdig du informere kommunen om bygningens plassering, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Dette gjelder alle bygninger fra 0 -50 m2 og som har en netto romhøyde på 1,9 meter eller mer.

Melding om bygning sendes til kommunen når bygningen er ferdig
Slik melder du bygningen til kommunen:

 • Skriv ut kart og tegn den ferdige bygningens takflate på kartet.
 • Fyll ut blankett 5188 - Melding om bygning eller tilbygg. Kryss av på «bygning mellom 15-50m2» og om det er garasje uthus til bolig, fritidsbolig eller fiskeri-landbruksbygning. Fyll ut resterende opplysninger på blanketten.
 • Blankett og kart sendes til potmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Søknadspliktig garasje/utebod/uthus du kan være ansvarlig for selv.

Du kan søke om tillatelse selv dersom følgende punkt er oppfylt:

 • Bygningen skal brukes til f.eks. garasje, uthus, verksted, hobbybod, veksthus, dukkestue. Bygningen skal ikke brukes til beboelse.
 • Verken bruksareal eller bebygd areal er over 70 m2.
 • Bygningen er i en etasje og den kan være underbygget med kjeller. Kjelleren kan ikke inneholde oppholdsrom og må ha himling mindre enn 1,5 meter over terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Bygget kan ha loft dersom loftet har ett bruksareal som er 1/3 av underliggende etasje.

 

 • NB! Bygning opp til 50 m2 bruksareal kan plasseres 1 meter fra tomtegrense. Bygning på 51 m2 – 70 m2 må plasseres 4 meter fra tomtegrense, med mindre du har fått skriftlig samtykke/erklæring fra nabo for nærmere plassering enn 4 meter.

 

Du er selv ansvarlig for at bygningen følger bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Du er også ansvarlig for at bygningen ikke er i strid med tillatelser, bestemmelser i kommuneplanens arealdel eller reguleringsbestemmelser.

Byggesaksgebyr for søknaden vil være kr. 2650,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.2.1. Søknad som ikke gjelder bygning på bolig- eller fritidseiendom kr. 5320,-

Dokumenter som skal leveres i en søknad om garasje/uthus/bod:

 • Situasjonsplan i 1:500.
  • Tegn inn plassering av bygningen på kartet i målforhold 1:500
  • Skriv på avstand til tomtegrenser og andre bygninger på eiendommen.
  • Situasjonsplan/kart kan skrives ut fra kommunekart.no
 • Plantegning, snitt og fasadetegninger i 1:100
  • Plantegningen skal påføres ytre hovedmål, m2 og bruksbenevnelse.
  • Snitt tegningen skal påføres totalhøyde fra terreng til høyeste punkt på bygningen.
  • Fasader fra alle sider skal vise dør- og vindusplassering. Tegn også inn terrenget på fasadetegningene.
 • Nabovarsel til naboer som grenser mot tomt. Ved punktfeste – vurder om dine naboer blir berørt av byggverket eller ta kontakt med kommunen.
  • Fyll ut blankett 5154 og send rekommandert til nabo eller lever personlig, nabo skal da kvittere på blankett 5156 for mottak eller samtykke til tiltaket. Legg ved/lever situasjonsplanen og tegninger av naustet i nabovarselet.
  • Fyll ut blankett 5155. Denne sendes kommunen sammen med søknad.
  • Naboer/postverket skal kvittere på blankett 5156 som sendes til kommunen sammen med søknad.
 • Fyll ut blankett 5153
 • Søknaden sendes til postmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.
 • Når bygningen er ferdig må du fylle ut blankett 5167 – søknad om ferdigattest før du kan ta bygningen i bruk.

 

Søknadspliktig garasje/utebod/uthus med krav om ansvarlige foretak.

Bygninger som er større enn 70 m2 bruksareal eller bebygd areal er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningslovens § 20 – 3, hvor det stilles krav om ansvarlig foretak. For å kunne oppføre denne bygningen må du derfor ta kontakt med foretak som er kvalifisert for oppgaven, eventuelt kan du søke om ansvarsrett som selvbygger hvis det gjelder bygning til egen bolig eller fritidsbolig. For at du skal bli godkjent som selvbygger forutsetter det at du har nødvendig kompetanse. For mer informasjon om dette, se «Tiltak som krever søknad fra foretak» og Selvbygger

Dispensasjon

Dersom det er behov for dispensasjon bør dette avklares før byggesøknad sendes, men du kan også søke om dispensasjon samtidig med byggesøknaden. Dispensasjons søknad må være avklart før byggesøknaden kan behandles. Gebyr for søknad om dispensasjon vil være kr. 8460,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.4.1. Gebyr for byggesaksbehandlingen kommer i tillegg.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring/veiledning kan du be om forhåndskonferanse. Ønsker du forhåndskonferanse må du sende inn anmodning om dette sammen med opplysninger om hvilken eiendom det gjelder og tegninger/informasjon om byggverket. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse blir fakturert med kr. 950,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.1.1.

 

TIL HOVEDSIDE BYGGPORTAL