Tjenestebeskrivelse for serveringsbevilling

Tjenestebeskrivelse for skjenkebevilling

Søknadsskjema

 

Skjenkebevilling for en enkeltanledning:

Skjenkebevilling for et arrangement. Bevillingen må knytte seg til en bestemt og avgrenset begivenhet, f.eks konsert, festival, kundekveld, påskekafè, forestilling og lignende.  Gjelder for alle typer arrangementer som er åpne for publikum, eller hvor publikum kan melde seg på.

 Bevillingen kan gjelde:

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk

For enkeltanledninger med varighet utover 1 dag, skal styrer for bevillingen ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Ut i fra arrangementets art eller målgruppe, kan det stilles krav om bestått kunnskapsprøve for styrer og eventuelt stedfortreder, også for arrangementer som ikke har varighet ut over 1 dag.

Utvidelse av ordinær skjenkebevilling for en enkelt anledning

Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling.

Alminnelig bevilling kan for en enkelt anledning utvides til å gjelde for :

 • et tilleggslokale eller utendørs i umiddelbar nærhet til serveringsstedet
 • drikke med høyere alkoholprosent enn stedet i utgangspunktet har bevilling for
 • utvidet åpnings- og skjenketid

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk

Ambulerende skjenkebevilling

Gis i forbindelse med lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer.

Ambulerende bevilling kan bare gis for arrangement hvor deltakerne utgjør et «sluttet selskap», jf. alkoholloven § 4-5.  Med «sluttet selskap» menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale. Gjestene skal være særskilt invitert og ha meldt seg på arrangementet på forhånd. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Det er heller ikke tilstrekkelig at antallet gjester er begrenset, eller at arrangementet i innbydelsen er betegnet som «lukket arrangement». Ambulerende skjenkebevilling kan ikke brukes når gjestene er invitert via annonser, plakater, eller sosiale medier. I slike tilfeller må det i stedet søkes om skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk

Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Når behøves det ikke bevilling:

 • Det kan serveres og drikkes alkoholholdig drikk uten bevilling i et leid lokale når en privatperson arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, f.eks bryllup, fødselsdag eller liknende. Det er da en betingelse at alkoholserveringen foregår uten betaling, og at utleier av lokalet ikke står for andre deler av arrangementet enn selve utleien eller utlånet av lokalet
 • Alkoholservering, som det ikke tas betalt for, kan foregå uten bevilling når eier eller leier (på fast basis) av allment tilgjengelige lokaler og forsamlingslokaler disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap,
 • Alkoholservering, som det ikke tas betalt for, kan foregå uten bevilling når den som driver eller er ansatt i en virksomhet benytter virksomhetens lokaler til eget bruk i sluttet selskap.

Skjenketider:
- Øl og vin: Kl. 10:00 - kl. 01:00 (02:00 fredag og lørdag).
- Brennevin: Kl. 13:00 - kl. 01:00 (kl. 02:00 fredag og lørdag).

Pris
- i henhold til Sør-Varanger kommunes gebyrreglement

Saksgang

Trenger du hjelp til utfylling av skjemaet, ta kontakt med servicekontoret, Rådhuset, tlf. 78 97 76 00.

Søknadsfrist enkelt anledning og utvidelse for enkelt anledning: 5 uker

Søknadsfrist ambulerende bevilling: 2 uker.

Søknaden skal inneholde opplysninger om type arrangement, hvem som er arrangør,  hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer og stedfortreder.  Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Klageadgang
Vedtak om ambulerende skjenkebevilling er et enkeltvedtak etter alkoholloven og vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal angi det vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, begrunnelse for klagen og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen. Utfyllende opplysninger om klageadgang. Klageinstans er fylkesmannen i Finnmark.

Kontaktinformasjon
Sør-Varanger kommune, Boks 406, 9915 Kirkenes Rådhusets 1. etasje. Tlf. 78 97 76 00. Epost: servicekontoret@svk.no 
Åpningstid: Mandag - fredag 08:00 - 15:00