Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjenkebevilling

Driver du et serveringssted og ønsker å servere alkohol, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Beskrivelse

Skjenkebevilling er en tillatelse til å servere alkohol fra et serveringssted. Du kan få bevilling for fire år om gangen.

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, du må også få en serveringsbevilling.

Innenfor en bevillingsperiode kan det skje endringer i driften eller administrasjonen av virksomheten din. Slike endringer må meldes til kommunen, da det kan bety at du trenger en ny bevilling.

Ved eierskifte må det søkes ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier/vilkår

Hvem kan søke?
Du må være en virksomhet som skal drive salg og servering av alkoholholdig drikk.

Hva slags alkohol gjelder bevillingen?
Du kan søke om bevilling til å skjenke alle alkoholtyper, det vil si, alkoholholdige drikker gruppe 1, 2 og 3.

Krav til deg som søker
Både bevillingshaver og andre som har vesentlig innflytelse på virksomheten må vise til uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven.

Bare personer som har et daglig ansvar for serveringen kan oppnevnes som styrer. En styrer har som oppgave å se til at serveringen av alkoholholdig drikke skjer i henhold til regelverket. Styreren og stedfortrederen skal være kontrollmyndighetens kontaktpersoner.

Det forventes at bevillingssøker gjør seg kjent med kommunes alkoholpolitiske retningslinjer, samt relevante regler og forskrifter, deriblant alkohollovens bestemmelser om internkontroll.

Pris for tjenesten

Alle som har bevilling for å skjenke alkohol, skal hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Gebyrets størrelse avhenger av innrapportert alkoholsalg for foregående år og forventet alkoholsalg for inneværende år

Omsetningsoppgaven skal innleveres innen 30.april.hvert år. Oppgaven må være bekreftet av revisor, og skal vise forrige års omsetning og forventet omsetning for inneværende år. Dersom det foreligger avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil det foretas en avregning. Dersom det er omsatt for mer en minimumsavgiften, vil det sendes ut faktura på restbeløpet

Mangel på innbetaling av bevillingsgebyr kan medføre inndragning av skjenkebevillingen inntil betalingen er mottatt. Manglende  innrapportering av omsetningsoppgave kan medføre inndragning av bevilling inntil fullstendig innberetning er mottatt. Straffereaksjonene er i henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

Samarbeidspartnere

  • Vaktselskap/kontrollører 
  • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
  • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
  • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Lover

Se spesielt:
Alkoholloven §§ 1-3, 1-7, 1-7a, 1-7b og 1-7c.

Forvaltningsloven
Alkoholforskriften
Alkoholloven
Serveringsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke på skjema fra kommunen. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Vedlegg

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
  • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest 

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten, skatte- og avgiftsmyndighetene, militær avdeling og brannsjef. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis gis det en begrunnelse samtidig med vedtaket. Det gis alltid begrunnelse hvis det kan tenkes at søker blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan en få den ved å henvende seg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes til politiet og skjenkekontrollen.

Saksbehandlingstid

Søknader om skjenkebevilling for alkohol skal behandles av formannskapet. Det må påregnes at det kan ta opptil 3 måneder fra søknad om bevilling blir levert, til vedtaket foreligger.

Annen informasjon

Nærmere opplysninger om skjenkebevilling kan fås ved henvendelse til Sør-Varanger kommune, servicekontoret, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Tlf. 78 97 76 00

Epost: postmottak@sor-varanger.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 16.08.2022 13:03