Trykk her for årsplanen til Rallaren barnehage.

Barnehagefakta om Rallaren barnehage.

Bedre språk i barnehagen - språkløyper.

Hovedmål for barnehagen                                                                                                    

Vi skal jobbe for å skape gode hverdagsøyeblikk sammen med barna, der vi skal kunne se enkel barnet og prøve å forstå hver og enkelt barns uttrykk. Der trygghet, omsorg, felleskap, vennskap, lek og læring går hånd i hånd. Vi som voksne (og dere som foreldre)skal være tydelige, nærværende og imøtekommende sammen med barna, HVER DAG.

Rallaren barnehage skal være ett godt sted å være, der vi ønsker at barna skal minnes tiden med oss som god. For at vi skal oppnå dette må vi jobbe med kvalitet, tenke fremover og være allsidig. Vi voksne skal være til stede «fysisk og psykisk» der barna er og gripe fatt i her og nå-opplevelsene. Vi må tørre og utforske og undre oss sammen med barna og samtidig være en trygg klippe som de kan støtte seg til.

Vårt arbeid i barnehagen tar utgangspunkt i årsplanen, progresjonsplanen, Rammeplanen for barnehager, kommunale vedtekter, lov om barnehagen, samt FNs barnekonvensjon som ble inkorporert i norsk lov i 2003 

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE

LEK

Mål: Vi skal legge til rette for et inkluderende og stimulerende lekemiljø

Vår bakgrunn for valgt satsningsområdet er at vi ønsker å inkludere alle barn i ett stimulerende miljø der vi er opptatt av vennskap og fellesskap. Der det også er null toleranse for mobbing. Vi kommer til å bruke noen pedagogiske verktøy for og nå de målene vi har satt oss, som blant annet er «Steg for steg», «Hjerteprogrammet», «Kaninen og Pinnsvinet». Men først og fremst handler det om tilstedeværende voksne i hverdagen.

Vi har tro på at gjennom lek så tilegner barna seg gode ferdigheter på alle plan. Og gjennom voksenstyrt lek så får vi ett inkluderende miljø.

Det har blitt fokusert mye på lek i barnehager, og vi vet i dag at leken kan stimulere alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder blant annet den språklige, sosiale, emosjonelle, kognitive, moralske og motoriske utvikling. Leken er også med på å utvikle kreativiteten og evnen til å løse problemer, og barnet lærer noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk.

Vårt pedagogiske arbeid kommer til å prege mye ut i fra fag litteraturen «se meg» av Anne Aasgaard.

Denne boken tar utgangspunkt i barnas utvikling, fagområdene og arbeidsmetoder, minoritetsspråklige barn o.lign. Dette er ett arbeidsverktøy som hele personalgruppen skal jobbe med.

For å oppnå satte mål vil vi fokusere på 1-2 leketyper gjennom en periode. Vi vil da fordype oss i de leketypene som er valgt. Foreldre vil få mer kunnskap om hva denne leketypen er og hvilken læring vi ønsker å oppnå.

Vi vil i løpet av året få laget esker med ulike typer gjenstander for lek. Barna vil selv kunne velge hvilken eske med innhold de ønsker ut ifra bilder under eskene. Eskene vil inneholde ulike elementer. F.eks. til rollelek (kopper, kar, duker, klær o.lign.), konstruksjonslek (klosser, materialer o.lign.)