Hva kan du klage på?

  • At du ikke har fått den tjenesten du ønsker
  • Forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
  • Kritikkverdige forhold
  • Saksbehandlingen

Klage på vedtaket

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til koordinerende enhet (merk dette på skjemaet). De ansatte går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Statsforvalteren i Troms og Finnmark som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helse- og omsorgstjeneste bør du først ta dette opp direkte med den avdelingen det gjelder. Det kan for eksempel være leverandøren av en tjeneste, eller sykehjemmet det gjelder. Hvis det gjelder et sykehjem tar du kontakt med ledelsen på sykehjemmet først. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Hvis dette ikke gjør at forholdene blir utbedret som du ønsker kan du levere en skriftlig klage. Du finner dette lenger ned på siden.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem sendes denne til Statsforvalteren som gjør en vurdering av saken.

Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Statsforvalteren, er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen

Send inn din klage

Du kan fylle ut skjema elektronisk her: Send inn klage

Du kan levere skriftlig klage til kommunens servicekontor: Last ned og fyll ut papirskjema her

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan koordinerende enhet hjelpe deg. De kan nås på telefon 465 03 001.

Lenker

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester – Statsforvalterens nettsider har mer informasjon om hvordan du klager

Lov om pasient- og brukerrettigheter – Dette er loven som sier hva du har krav på og hvilke rettigheter du har som pasient

Helse- og omsorgstjenesteloven – Loven omhandler blant annet bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede og rusmisbrukere

Pasient- og brukerombudet – På denne siden får du nyheter om pasientrettigheter og kontaktinformasjonen til ombudene i ditt fylke

Norsk pasientforening – Foreningen gir både informasjon og praktisk hjelp til pasienter og pårørende