Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer under arbeid

Høringsfrist 21.11.2022

Varsel av oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for vei og trafikk

Til høring/offentlig ettersyn: Forslag til planprogram for vei og trafikk

 

Sør-Varanger kommune legger forslag til planprogram for vei og trafikk ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker, jfr. plan- og bygningslovens §11-12 og §11-13.

 

Planprogrammet ble behandlet i Utvalg for plan og samferdsel i møte 31.05.2022, sak 129/2022.

les mer ...
Publisert: 11. oktober 2022 | Sist oppdatert: 11. oktober 2022

Kunngjøring av fastsatt planprogram: Detaljregulering for Langfjordtunet

Planprogrammet til detaljregulering for Langfjordtunet på Sandnes er fastsatt av kommunestyret.

les mer ...
Publisert: 17. februar 2022 | Sist oppdatert: 24. februar 2022

Kystsoneplan for Varanger

Kystsoneplan for Varanger - Kunngjøring om fastsatt planprogram

Kystsoneplan for Varanger er under arbeid.

Styringsgruppa har i møte 10.12.20 fastsatt Planprogrammet til interkommunal kystsoneplan for Varanger.

 

 

les mer ...
Publisert: 14. desember 2020 | Sist oppdatert: 14. desember 2020

Skjermbilde - varselområde

Kunngjøring: Planprogram for kommunedelplan byplan Kirkenes

Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyremøte den 28.08.2019.

les mer ...
Publisert: 03. september 2019 | Sist oppdatert: 03. september 2019

2019004_Plangrense 1-1000_A4_400x566

Varsel om oppstart: Detaljregulering for Kirkenes Barnehage

I hht Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for nye Kirkenes barnehage. Tiltakshaver er Sør-Varanger kommune.

Formål med planarbeidet

Sør-Varanger kommune har vedtatt at Kirkenes barnehage skal rives og ny barnehage skal bygges på samme tomt.

Foreliggende konsept legger til rette for en 6-avdelingsbarnhage på ca. 1500 m2 med tilhørende uteoppholdsareal på ca. 6 daa, samt en adkomstsone (kiss-and-ride) og parkeringsplass langs Kronprinsens gate.

Planen skal legge til rette for en oppgradering av Pisselva og området rundt. I tillegg skal det åpnes for arbeid på kulverten nederst i Pisselva.

les mer ...
Publisert: 08. mai 2019 | Sist oppdatert: 10. mai 2019