Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Rehabiliteringsopphold i sykehjem er en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og virkemidler. Flere yrkesgrupper samarbeider tverrfaglig om å gi nødvendig assistanse til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Det må foreligge ett rehabiliteringspotensiale, det vil si at pasienten er motivert og responderer positivt på den trening/ stimuli han / hun får ved institusjonen. Oppholdet kan bli forlenget til man mener potensialet er nådd og andre tiltak må iverksettes. Oppholdet baseres på frivillighet.

Målgruppe:

Personer med behov for rehabilitering i institusjon med mål om å øke eller opprettholde funksjonsnivå, eller hindre funksjonsnedsettelse.

 

Kriterier for tildeling:

Tjenesten tildeles ut i fra en samlet vurdering av søkerens situasjon, herunder faglige opplysninger som ligger til grunn for søknaden og/eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen. Rehabiliteringstiltak vurderes ut fra individuelle behov.

Følgende kriterier vektlegges ved tildeling av rehabiliteringsopphold:

  • Søker må ha et aktivitetsproblem/ og eller en funksjonsnedsettelse som gjør hverdagen vanskelig å mestre.
  • De som er for svake eller har for stort funksjonstap til å klare seg hjemme, og som har omfattende behov for pleie og tilsyn mens rehabiliteringen pågår
  • Funksjonsnedsettelse som følge av akutt skade eller sykdom.
  • Funksjonsnedsettelse som følge av kronisk progredierende sykdom

 

Pris for tjenesten

Sats for egenbetaling er fastsatt i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Dersom korttidsopphold i løpet av kalenderåret overstiger 60 døgn, kan kommunen i hjemmel i forskrift om vederlag for institusjon kreve vederlag for dette.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten


Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen


Fribeløp og egenandeler ved kommunale pleie- og omsorgstjenester (rundskriv)


Egenandeler - oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 

 

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien).

 

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester


Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)


Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)


Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene