Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • Døgnopphold (minst 24 timer)
  • Dagopphold
  • Nattopphold

Målgruppe

Personer som med bakgrunn i alder, funksjonshemming eller andre årsaker, eller der kommunen vurderer det som mest hensiktsmessig, har et stort behov for pleie- og omsorgstjenester i institusjon i en tidsbegrenset periode.

Kriterier/vilkår

Tjenesten tildeles ut fra en samlet vurdering av søkerens situasjon, herunder faglige opplysninger som ligger til grunn for søknaden og/eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen.

Følgende kriterier vektlegges ved tildeling av korttidsplass i institusjon.

Behov for:

  • Behandling og pleie ved akutt eller forverring av sykdom/tilstand som krever heldøgns omsorg i institusjon
  • Etterbehandling etter sykehusopphold
  • Kartlegging av funksjonsnivå og vurdering av omsorgsnivå
  • Pleie og omsorg ved livets slutt
  • Observasjon og vurdering av igangsatte behandlingstiltak
  • Vedlikeholdstrening for personer med komplekse og sammensatte behov

Oppholdet er frivillig, den som innvilges plass må ønske å motta tilbudet.

Pris for tjenesten

Sats for egenbetaling er fastsatt i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Dersom korttidsopphold i løpet av kalenderåret overstiger 60 døgn, kan kommunen i hjemmel i forskrift om vederlag for institusjon kreve vederlag for dette.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten


Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen


Fribeløp og egenandeler ved kommunale pleie- og omsorgstjenester (rundskriv)


Egenandeler - oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 


Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 


Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie


Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester


Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)


Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)


Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene