Søknader i henhold til §6, dvs. unntakstilfeller der søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og ikke kan dekkes på annen måte behandles politisk av dispensasjonsutvalget. Vedtak utsendes fortløpende etter møte i dispensasjonsutvalget.

Søknader må være kommunen i hende innen søknadsfrist. Søknader innkommet etter søknadsfrist til aktuelt møte, overføres til neste møte. Kart må vedlegges søknad.

Møteplan for Dispensasjonsutvalget 2018