Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Målgruppe

Personer som har behov for heldøgns pleie- og omsorgstjenester og behandling der det øvrige tjenestetilbudet ikke er hensiktsmessig eller er tilstrekkelig.

Kriterier/vilkår

Tjenesten tildeles ut i fra en samlet vurdering av søkerens situasjon, herunder faglige opplysninger som ligger til grunn for søknaden og/eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen.

Følgende kriterier blir vektlagt ved tildeling:

  • Langtidsopphold tildeles når alle andre alternative tjenester er vurdert, prøvd ut eller ikke funnet hensiktsmessig.
  • Pleie og omsorg til personer som har et omfattende, døgnkontinuerlig behov som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller annen tilpasset bolig.
  • Bruker/pasient skal være varig ute av stand til å ivareta egen helse, og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mental eller somatisk sykdom
  • Behov for heldøgns pleie og omsorg med omfattende sykepleie og medisinsk oppfølging.

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen


Rett til egen tros- og livssynsutøvelse


Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten


Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og tros- og livssynssamfunn


Egenandeler - oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 


Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 


Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene


Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)


Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie


Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester


Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)