Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Målgruppe

Personer med demenssykdom som ikke kan ivaretas av det øvrige tjeneste tilbudet.

Kriterier/vilkår

Tjenesten tildeles ut i fra en samlet vurdering av søkerens situasjon, herunder faglige opplysninger som ligger til grunn for søknaden og/eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen.

 

Følgende kriterier vektlegges ved tildeling av langtidsplass i skjermet enhet i sykehjem:

Vedkommes atferd er av en slik art at opphold ved somatisk avdeling er

utilrådelig på grunn av:

  • Atferden er ukontrollerbar eller sterkt sjenerende for andre beboere
  • I spesielle situasjoner kan det være behov for å iverksette beskyttelsestiltak
  • Kan komme til å forlate boformen uten å være i stand til å ta vare på seg selv, eller finne veien tilbake.
  • Alle andre aktuelle hjelpetiltak er vurdert, prøvd eller ikke funnet hensiktsmessig

 

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen


Rett til egen tros- og livssynsutøvelse


Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten


Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og tros- og livssynssamfunn


Egenandeler - oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 


Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 


Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene


Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)


Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie


Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester


Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet fås ved henvendelse til Servicekontoret tlf 78 97 76 00, Koordinering, fag og forvaltningsenheten eller ansatte i hjemmebasert omsorg. Søknadskjema kan du også finne på kommunens hjemmeside svk.no.

Utfylt søknad sendes til Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes. 

 

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Saksbehandlingstiden er vanligvis tre uker, og søker får skriftlig svar.

Ved akutt behov for hjelp, blir det iverksatt midlertidige tiltak.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til avdelingen du mottar tjenesten fra.