Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Beskrivelse

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Tjenesten omfatter:

 • Vanlig renhold av rom som er i daglig bruk; rengjøring av bad/toalett, kjøkken, stue, entre og brukers soverom
 • Støvsuging av store, tunge tepper
 • Vask av kopper
 • Vask av brukers tøy
 • Skift av sengetøy etter behov
 • Vask av vindu 1 gang pr år
 • Tilberedning av tørrmat/oppvarming av middag
 • Sette opp handleliste og handle varer, under forutsetning av at det opprettes handlekonto på valgfri butikk 

Tjenesten omfatter vanligvis ikke:

 • Rundvask eller vasking av klær/rom til andre beboere/besøkende
 • Betaling av regninger
 • Bæring av ved/parafin/kull eller uttaking av aske
 • Snømåking og gressklipping/hagearbeid
 • Strykning av klær, baking, sølvpuss
 • Følge til frisør, fotpleie, sykehus, tannlege, lege eller andre offentlige kontorer

 

Frivillighetssentralen kan være behjelpelig med snømåking eller gressklipping.

Kontaktinformasjon til hjemmesykepleien:

Base

Avdelingsleder

Kontor

Kirkenes base 1

78 97 18 51

78 97 18 50

Kirkenes base 2

78 97 18 53

78 97 18 52

Hesseng

78 97 18 32

78 97 18 36

Bjørnevatn

78 97 17 87

78 97 17 88

Pasvik

924 61 013

78 97 17 85

Bugøynes

78 97 17 48

78 97 17 47

 

Målgruppe

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet og i tilknytning til husholdningen på grunn av sykdom, funksjonshemning, rusmiddelmisbruk eller funksjonsnedsettelse på grunn av alder kan søke om praktisk bistand.

 

Kriterier/vilkår

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 

 

Pris for tjenesten

Satser for egenbetaling er fastsatt av kommunestyret å indeksreguleres årlig. Egenbetaling fastsettes etter husstandens samlede inntekt ved siste skattelikning jmf Egenandel for helse- og omsorgstjenester §8

Hvis hjemmehjelper skal bistå deg med personlig stell (toalettbesøk, å stå opp, av- og påkledning osv betaler man ikke for dette..

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten


Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen


Rett til egen tros- og livssynsutøvelse


Egenandeler - oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet

 

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester


Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 


Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)


Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene