Beskrivelse

Du som søker må innhente gravetillatelse både fra kommunen og fra gravemeldingstjenesten Geomatikk AS. For graving i/ved fylkes-, riks- og europavei, må det i tillegg innhentes tillatelse fra Statens Vegvesen. Graving på annen persons grunn krever tillatelse fra grunneier(e).

Søknaden behandles i medhold av veglovens §§ 32 og 57 med forskrifter.


Søknad og behandlingstid:

Før graving kan igangsettes må du som søker også kontakte gravemeldingstjenesten Geomatikk AS. Geomatikk AS påviser blant annet kabler på vegne av Telenor AS. Geomatikk AS kan kontaktes via kundeportalen på www.gravemelding.no, eller per telefon 09146.

Vi anbefaler at gravetillatelse innhentes 3 uker før graving skal skje, siden søknaden skal behandles av flere instanser, og på grunn av mulig ventetid for påvisning av kabler.

For raskest mulig saksgang anbefaler vi å bruke elektronisk søknadsskjema

Som vedlegg til skjemaet må det følge kart med markert graveområde. Du kan hente kart fra vår interaktive karttjenesteeller ved henvendelse til servicekontoret.

Søknadsskjema kan også lastes ned, eller fås ved henvendelse til servicekontoret, som også kan veilede i utfylling av skjemaet. Utfylt skjema vedlagt kart sendes Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes eller postmottak@svk.no.

Behandlingsgebyr:
Søknad om gravetillatelse belastes med et behandlingsgebyr i henhold til Sør-Varanger kommunes gebyrreglement.

 

 

Kontaktinformasjon:
Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes. Besøksadresse: Rådhuset. Tlf. 78 97 74 00.  

Kontaktinformasjon for påvisning av kabler:

Sterkstrømskabler (El-kabler):    Barentsnett  AS, tlf. 78 96 26 00, fax 78 96 26 02. 
Fiber:                                           Varanger Kraft Utvikling, tlf 78 96 26 00
Kommunale fiberkabler:              IT-avdelingen, Sør-Varanger kommune, tlf. 78 97 74 00