Søknader som er mangelfulle returneres. Dette inkluderer også søknader som ikke er godt nok utarbeidet. Et typisk eksempel på dette er manglende forståelse av risiko og/eller samsvar mellom risikoen som er vist og de tiltakene (varsling og sikring) som det søkes om å benytte.

 

Søknaden sendes postmottak@svk.no.

Mal for søknad om arbeidsvarsling (excel)

Behandlingen er gebyrbelagt og reguleres årlig.