Satsene for betaling av opphold fastsettes av Sør-Varanger kommunestyre, men kan ikke overskride fastsatt maksimalpris for barnehageplass som fastsettes av Stortinget. Kommunen står fritt til å fastsette foreldrebetaling som er lavere enn maksprisen.

 

Lovhenvisning og lenke til mer informasjon:
Foreldrebetaling er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
Oppdatert informasjon om foreldrebetaling finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider

 

Søskenmoderasjon:
Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller flere barn. Når søsken har plass både i kommunale og private barnehager gis søskenmoderasjon i kommunal barnehage.

 

Makspris
Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen for 2021 er i Statsbudsjettet foreslått til 3 230,- kroner pr. måned fra 01.01.21, totalt 35 530,- kroner pr. år (11 måneder). Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Kommunestyret i Sør-Varanger har i forbindelse med budsjett vedtatt kr. 2.990,- pr. måned for opphold fra 01.01.21, totalt Kr. 32 890,- kroner pr. år (11 måneder).

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.
Kostpenger i Sør-Varanger: Kr 200 pr. måned pr barn.

Gebyr ved henting etter stengetid kr 250,- pr påbegynt halv time.

 

Nye priser fra 01.01.2021:

Helplass kr.2.990,- pr. mnd.
Halvplass kr. 1.495,- pr. mnd.
Søskenmoderasjon 30 % for barn nr. 2
Søskenmoderasjon 50 % fra barn nr. 3Henting etter stengetid kr. 250,- pr. påbegynte halvtime

 

Lav inntekt:
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal det etter søknad vedtas redusert foreldrebetaling.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2020 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr. 574 750,- pr. år. Fra 01.08. 2021 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr. 592 167,- pr. år.
Ordningen gjelder både kommunale og private barnehager, men Sør-Varanger kommune har ansvar for å følge opp ordningen. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Kommunestyret i Sør-Varanger har i forbindelse med budsjett vedtatt at dersom maksprisen er høyere enn 5 prosent av samlede inntekten til husholdningen, kan det søkes om redusert foreldrebetaling. Fra 01.01.2021 gjelder denne ordning for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr. 657.800,-.

 

Gratis kjernetid for 2, 3-, 4- og 5-åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Fra august 2020 er inntektsgrensen kr 566 100. Fra august 2021 blir inntektsgrensen kr 583 650.

 

For søknad om reduksjon i foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid bes dere følge linken under:

Velkommen til Sør-Varanger kommunes selvbetjeningsportal - Sør-Varanger kommune (onacos.no)

Informasjon før du søker

 • Du må søke på nytt foran hvert barnehageår, da søknaden kun gjelder for et år av gangen.
 • Det er ingen søknadsfrist, men vi anbefaler at du søker så snart som mulig etter at du har takket ja til barnehageplass
 • Du som foresatt kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig/varig endring i inntekten, eksempelvis ved arbeidsledighet over lengre tid, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
 • Med husholdningens sammensetning, menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere må ha bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller ha felles barn.
 • Ønsker du reduksjon fra og med august (starten av barnehageåret), må du søke innen 20. juni. All nødvendig dokumentasjon må være vedlagt søknaden.
 • Reduksjon gis fra første hele måned etter at komplett søknad er mottatt.
 • Du som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Bor barnet fast hos begge foreldre/foresatte, beregnes betalingen ut fra inntekten i husholdningen der barnet har folkeregistrert adresse.

 

Hvordan søker du?

Dette må du ha tilgjengelig før du søker:

 • BankID/MinID for pålogging
 • Siste års skattemelding (selvangivelse). Denne finner du på Skatteetatens sider
 • Har du skattepliktige inntekter som ikke står på skattemeldingen, finner du opplysninger om dette på Skatteetatens sider
 • Elektroniske vedlegg dersom du ikke kan legge fram skattemelding:
  • Lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste 3 måneder
  • Vedtak om evt. deltakelse på kommunens introduksjonsprogram
  • Stønad fra NAV (unntak: Barnetrygd, kontantstøtte, engangsstønad ved fødsel/adopsjon, økonomisk sosialhjelp og tiltakspenger)

Det er ingen søknadsfrist, og søknad sendes elektronisk via vår skjemaportal

 

Hva skjer når du har søkt?

 • Søknaden registreres inn hos kommunen, og saksbehandles så snart den er fullstendig - d.v.s. om du har lagt ved all dokumentasjon som er nødvendig.
 • Du får skriftlig svar hos oss med vedtaket.
 • Er du ikke fornøyd med vedtaket, kan du klage. Opplysninger om hvordan du kan klage, finnes i brevet du får.