Lovhenvisning og lenke til mer informasjon:

Foreldrebetaling er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Oppdatert informasjon om foreldrebetaling finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider

 

Betalingssatser og grunnlag pr. måned fra og med 01.01.20:

 • Hel plass kr 3 135,-
 • Halv plass kr 1568,-
 • Søskenmoderasjon for barn nr. 2: 30 %
 • Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3: 50 %
 • Kostpenger pr. barn kr 200,- (ingen søskenmoderasjon)
 • Gebyr ved henting etter stengetid kr 250,- pr. påbegynte halvtime

 

Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin. Dette gjelder både kommunale og private barnehager, og kommunen skal refundere inntektstapet til private barnehager der foreldre har fått redusert foreldrebetaling.

 

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2019 har alle 2-5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i familier med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid pr. uke i barnehage. Husholdningens samlede inntekt må være lavere enn kr 548.500,- pr. år.

 

Informasjon før du søker

 • Du må søke på nytt foran hvert barnehageår, da søknaden kun gjelder for et år av gangen.
 • Det er ingen søknadsfrist, men vi anbefaler at du søker så snart som mulig etter at du har takket ja til barnehageplass
 • Du som foresatt kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig/varig endring i inntekten, eksempelvis ved arbeidsledighet over lengre tid, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
 • Med husholdningens sammensetning, menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere må ha bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller ha felles barn.
 • Ønsker du reduksjon fra og med august (starten av barnehageåret), må du søke innen 20. juni. All nødvendig dokumentasjon må være vedlagt søknaden.
 • Reduksjon gis fra første hele måned etter at komplett søknad er mottatt.
 • Du som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Bor barnet fast hos begge foreldre/foresatte, beregnes betalingen ut fra inntekten i husholdningen der barnet har folkeregistrert adresse.

 

Hvordan søker du?

Dette må du ha tilgjengelig før du søker:

 • BankID/MinID for pålogging
 • Siste års skattemelding (selvangivelse). Denne finner du på Skatteetatens sider
 • Har du skattepliktige inntekter som ikke står på skattemeldingen, finner du opplysninger om dette på Skatteetatens sider
 • Elektroniske vedlegg dersom du ikke kan legge fram skattemelding:
  • Lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste 3 måneder
  • Vedtak om evt. deltakelse på kommunens introduksjonsprogram
  • Stønad fra NAV (unntak: Barnetrygd, kontantstøtte, engangsstønad ved fødsel/adopsjon, økonomisk sosialhjelp og tiltakspenger)

Det er ingen søknadsfrist, og søknad sendes elektronisk via vår skjemaportal

 

Hva skjer når du har søkt?

 • Søknaden registreres inn hos kommunen, og saksbehandles så snart den er fullstendig - d.v.s. om du har lagt ved all dokumentasjon som er nødvendig.
 • Du får skriftlig svar hos oss med vedtaket.
 • Er du ikke fornøyd med vedtaket, kan du klage. Opplysninger om hvordan du kan klage, finnes i brevet du får.