Lovhenvisning og lenke til mer informasjon:

Foreldrebetaling er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Oppdatert informasjon om foreldrebetaling finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider

 

Betalingssatser og grunnlag pr. måned fra og med 01.01.20:

 • Hel plass kr 3 135,-
 • Halv plass kr 1568,-
 • Søskenmoderasjon for barn nr. 2: 30 %
 • Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3: 50 %
 • Kostpenger pr. barn kr 200,- (ingen søskenmoderasjon)
 • Gebyr ved henting etter stengetid kr 250,- pr. påbegynte halvtime

 

Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin (husholdningens samlede inntekt under kr 574.750,-). Dette gjelder både kommunale og private barnehager, og kommunen skal refundere inntektstapet til private barnehager der foreldre har fått redusert foreldrebetaling.

 

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2019 har alle 2-5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i familier med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid pr. uke i barnehage. Husholdningens samlede inntekt må være lavere enn kr 566.100,- pr. år.

 

Informasjon før du søker

 • Du må søke på nytt foran hvert barnehageår, da søknaden kun gjelder for et år av gangen.
 • Det er ingen søknadsfrist, men vi anbefaler at du søker så snart som mulig etter at du har takket ja til barnehageplass
 • Du som foresatt kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig/varig endring i inntekten, eksempelvis ved arbeidsledighet over lengre tid, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
 • Med husholdningens sammensetning, menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere må ha bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller ha felles barn.
 • Ønsker du reduksjon fra og med august (starten av barnehageåret), må du søke innen 20. juni. All nødvendig dokumentasjon må være vedlagt søknaden.
 • Reduksjon gis fra første hele måned etter at komplett søknad er mottatt.
 • Du som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Bor barnet fast hos begge foreldre/foresatte, beregnes betalingen ut fra inntekten i husholdningen der barnet har folkeregistrert adresse.

 

Hvordan søker du?

Dette må du ha tilgjengelig før du søker:

 • BankID/MinID for pålogging
 • Siste års skattemelding (selvangivelse). Denne finner du på Skatteetatens sider
 • Har du skattepliktige inntekter som ikke står på skattemeldingen, finner du opplysninger om dette på Skatteetatens sider
 • Elektroniske vedlegg dersom du ikke kan legge fram skattemelding:
  • Lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste 3 måneder
  • Vedtak om evt. deltakelse på kommunens introduksjonsprogram
  • Stønad fra NAV (unntak: Barnetrygd, kontantstøtte, engangsstønad ved fødsel/adopsjon, økonomisk sosialhjelp og tiltakspenger)

Det er ingen søknadsfrist, og søknad sendes elektronisk via vår skjemaportal

 

Hva skjer når du har søkt?

 • Søknaden registreres inn hos kommunen, og saksbehandles så snart den er fullstendig - d.v.s. om du har lagt ved all dokumentasjon som er nødvendig.
 • Du får skriftlig svar hos oss med vedtaket.
 • Er du ikke fornøyd med vedtaket, kan du klage. Opplysninger om hvordan du kan klage, finnes i brevet du får.