Hvordan utpekes saksordfører?

Når saker til politisk behandling er endelig godkjent av kommunedirektøren, overleveres de til det politiske system. Dette innebærer at det nå skal utpekes en saksordfører, som får ansvaret for saken til den har fått sitt endelige vedtak, enten i et utvalg eller i kommunestyret.

Leder for det organet saken skal først skal behandles i, utpeker saksordfører. Dette gjøres ved at politisk sekretariat kontakter leder når innkalling til møte skal publiseres, og ber om informasjon om hvem som skal være saksordfører for de enkelte saker.

I utgangspunktet er det ikke saksordførerrolle i rådene. Ansvaret for sakene ivaretas her av leder for rådet.

Saksordførerrollen i saker som kommer fra kontrollutvalget til kommunestyret, tildeles kommunestyrets faste representant i kontrollutvalget.

 

Hva innebærer rollen?

Som saksordfører, plikter du å sette deg inn i saken, og i samråd med kommunedirektøren avklare spørsmål eller innhente tilleggsopplysninger. Det er du som skal ta imot spørsmål fra de øvrige representantene. Spørsmålene skal du videresende til Sør-Varanger kommunes postmottak, og be om svar på. Du må henvise til hvilken sak de hører til. Kommunedirektøren har ansvaret for at spørsmål og svar blir journalført, lagt inn i den saken de hører til og tilgjengeliggjort i Møteportalen.

Hvis du vurderer at du ikke er habil til å være saksordfører, jfr. habilitetsbestemmelsene i forvaltnings- eller kommuneloven, må du gi beskjed om dette til leder for organet og politisk sekretariat så snart du har informasjon om det.

 

Saksordførers rolle i møtet

Møteleder leser opp saksnummer og tittel, og ber deg som saksordfører å redegjøre for saken. Som saksordfører redegjør du for

1. Kort sammendrag av innholdet

2. Forslag til vedtak

3. Hvilke organ som tidligere har behandlet saken, eller som skal behandle saken

4. Om det er innkommet spørsmål/svar/tilleggsopplysninger i saken, og redegjøre for disse

Dersom du har synspunkter eller forslag til vedtak i kraft av din rolle som møtende representant, må du be om ordet i saken etter at du har tatt plass i salen igjen.

 

Om saken har flere saksordførere og innstillinger

Saksordførerrollen i kommunestyret følger tradisjonelt saks-/ansvarsområdene i utvalgene.