Hvem kan få skoleskyss?

Alle elever fra 3. til 10. trinn har rett til fri skoleskyss når skoleveien er mer enn fire kilometer lang. For elever på 1. og 2. trinn er grensen for skoleskyss to kilometer. Skoleveien regnes som korteste strekning målt fra dør til dør mellom skole og hjem.

  • Veien som måles skal være åpen for alminnelig ferdsel.
  • Gang- og sykkelveier og andre snarveier er å regne som skolevei.
  • Alle må regne med å gå til nærmeste holdeplass.
  • Det er ikke mulig å få skyss til og fra SFO, med unntak av elever som har tilrettelagt skoleskyss av medisinske årsaker.

Husk at retten til skoleskyss i all hovedsak er knyttet til nærskolen. Hvis eleven går på annen skole enn nærskolen, kan andre bestemmelser være gjeldende.

Slik søker du:

Du melder fra til skolen om at ditt barn har behov for skoleskyss. Så skal skolen melde inn behovet og søke fylkeskommunen om skyssbevis. Skyssbevis deles ut på skolen fortløpende når vedtak om skyss er utført.

Skjema for å melde til skolen hentes fra Snelandias sider.
Dette skjemaet kan leveres ditt barns skole i papirformat eller sendes ferdig utfylt digitalt via e-post.
 

Klage på skyssvedtak?

Om foresatte er uenig i enkeltvedtak om skoleskyss, har man rett til å klage. Klagen må leveres til fylkeskommunen innen 3 uker fra det tidspunktet vedtaket er datert.

Klageskjema fylles ut og sendes inn via Snelandias sider.

Om fylkeskommunen opprettholder sitt vedtak etter klage, kan klagen sendes videre til Statsforvalteren i Troms og Finnmark som fatter endelig avgjørelse.

Dersom bestemmelser i reglement for skoleskyss endres vil ikke tidligere godkjenning eller enkeltvedtak kunne gi føringer for eventuelt nye enkeltvedtak. Årsaken til dette er at regelendringer ikke gis tilbakevirkende kraft.