For at vi skal kunne behandle opplysninger om deg, må vi sørge for at behandlingene følger noen grunnleggende prinsipper:

  • lovlig, rettferdig, korrekt og med åpenhet
  • konfidensielt, vernet mot utilsiktet endring og være tilgjengelige
  • være samlet inn til bestemte formål og ikke senere bli brukt på en måte som er i strid med dette
  • kun blir benyttet for det konkrete formålet, og ikke lagret lenger det som er nødvendig eller pålagt
  • være oppdaterte
  • basert på samtykke når formålet ikke er hjemlet i lov og forskirft

Forslag til videre lesning: Personopplysningsloven og personvernforordningen

Artikkel 5

Formål

Formålene med behandlingen er å tilby deg offentlige tjenester eller utføre lovpålagte oppgaver.

For å kunne tilby deg de tjenestene du har krav på har kommunen mange systemer og registre. En oversikt over disse med formål og lovhjemmel for det enkelte system eller register finner du her. (her legger vi inn en link til sist oppdaterte exelarket som rommer alle systemene våre)-vedlagt i mail

 

Hva som er grunnlaget for at vi kan behandle personopplysningene dine

For at vi skal kunne behandle opplysninger om deg må vi ha et rettslig grunnlag. Det kan for eksempel være at du har gitt oss samtykke til å håndtere person-opplysningene eller vi skal oppfylle en avtale med deg. Det kan også være nødvendig for at vi skal oppfylle en rettslig forpliktelse eller utøve offentlig myndighet.

 

Dersom behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å trekke det tilbake når som helst.

For sistnevnte grunnlag, kan du i visse tilfeller protestere mot behandlingen.

 

Noen ganger er det også et lovfestet eller avtalefestet krav om at dine personopplysninger må gis.

 

Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 6 – 11 og 21 gir utfyllende informasjon.

Behandlingsansvarlig

Sør-Varanger kommune er behandlingsansvarlig, og kan kontaktes via:
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
Telefon: 78 97 74 00 (kommunens sentralbord)

Besøksadresse:       Rådhuset, Rådhusplassen 2, 9900 KIRKENES
Postadresse:            Boks 406, 9915 KIRKENES

 

Offentlighet, innsyn og postlister

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentlighetslova. 

 

Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige og blir publisert på våre postlister. Kommunen er etter arkivloven forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen føres opp. Dokumenter som inneholder sensitive opplysninger blir unntatt offentlighet, og merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

 

Disse reglene gjelder også arkivverdige eposter.  Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

 

Som hovedregel har du rett til innsyn i de opplysningene som vi behandler om deg.

 

Du har også krav på å få informasjon om behandlingen. Du kan be om få en kopi av opplysningene som er registrert

 

Ta kontakt med personvernombudet om det er noe du lurer på.

 

Du kan lese mer om dette i Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 15.

 

Rett til å få korrigert uriktige personopplysninger

Dersom våre opplysninger om deg ikke er riktige, har du også rett til å få korrigert disse. Det gjelder også dersom vi ikke har fullstendige opplysninger om deg.

Fremgangsmåten er den samme som for innsyn.

 

Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 16 har nærmere regler for dette.

 

Vi viser også til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/#

 

 

Rett til begrenset behandling

I visse tilfeller kan du også kreve at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Dette kan for eksempel skyldes at du mener at personopplysningene dine ikke riktige og det vil ta tid å vurdere dette.

 

Ta kontakt med personvernombudet eller tjenesten/den aktuelle enheten.

 

Det vises ellers til Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 18.

 

Vi viser også til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/#

 

Dataportabilitet

For enkelte behandlinger kan du ha rett til såkalt dataportabilitet. Det vil si at du kan kreve å få overført personopplysningene fra oss og til noen andre. Denne rettigheten har likevel flere unntak. Retten gjelder blant annet ikke dersom vi behandler personopplysningene dine for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller vi utøver offentlig myndighet.

 

Regler om dette finnes i Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 20.

 

Vi viser også til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/#

 

Rett til å få slettet personopplysninger

Du kan ha rett til å få slettet opplysningene om deg selv. Denne rettigheten har imidlertid også unntak. For eksempel gjelder den ikke for opplysninger som er arkivpliktige eller er nødvendige for å kunne kreve eller forsvare rettskrav.

 

Det vises ellers til Personopplysningsloven og personvernforordningenartikkel 12 og 17 og arkivregelverket.

 

Vi viser også til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/#

 

 

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Ved enkelte anledninger blir dine personopplysninger formidlet til andre.

Det kan være samarbeidsorgan (for eksempel NAV, Husbanken, Skattetaten mf) eller andre som vi har plikt til å gi informasjon til. Det kan eksempelvis også være driftsleverandører eller andre som må utføre sine oppgaver og har tilgang til dine opplysninger.

 

Sør-Varanger kommune vil i slike tilfeller alltid forsikre seg om at utvekslingen er basert på lovlig grunnlag, at taushetspliktbestemmelser overholdes og at eventuelle nødvendige avtaler blir inngått.

 

Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling

Vi vil påse at dine personopplysninger er godt teknisk sikret. Vi vil også ta hensyn til den risikoen som behandlingen kan ha for deg. I tillegg vil vi gjennomføre andre tiltak for å nå de grunnprinsippene vi nevnte innledningsvis. Dersom noe går galt, vil vi også ha beredskapsplaner for dette.

 

Nevnte plikter fremgår av Personopplysningsloven og personvernforordningen

artikkel 24 og 25.

 

Personvernombud

Sør-Varanger kommune har et eget personvernombud. Ombudet skal bidra til at vi følger kravene i regelverket og være bindeledd mellom deg og kommunen dersom du behøver hjelp i forhold til dine rettigheter.

 

Du kan kontakte personvernombudet på telefon 78 97 74 00 eller epost: personvernombudet@sor-varanger.kommune.no

 

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger eller du mener behandlingen strider med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.

 

Dette er en kortfattet personvernerklæring med hovedregler. Dersom det er motstrid mellom den og personvernlovgivningen eller annet regelverk, har sistnevnte forrang