Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Den som mottar omsorgen må oppfylle vilkår for å motta helse og omsorgstjenester fra kommunen. Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgslønn. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører, men ikke time for time. Kommunen avgjør om du får omsorgslønn og hvilket nivå lønnen skal ligge på.

Målgruppe

Privat omsorgsyter som utfører nødvendige omsorgsoppgaver overfor en person de ikke har omsorgsplikt for. Foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver overfor mindreårige barn.

Kriterier/vilkår

Kriterier for å søke omsorgslønn er at den som skal motta omsorgen har krav på helse og omsorgstjenester fra kommunen.

Momenter som tas i betraktning ved behandling av søknad, er:

  • om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, det vil si; om du jobber mange timer med oppgavene, er omsorgsarbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig, avbrutt nattesøvn på grunn av omsorgsarbeidet, fører det til isolasjon og mangel på fritid.
  • Om omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver, det vil si; oppgaver kommunens helse og omsorgstjeneste ellers måtte ha utført som personlig pleie eksempelvis kroppsvask, mating, nødvendige praktiske oppgaver som innkjøp, matlaging, og rengjøring samt generelt tilsyn. 
  • Om omsorgen er til det beste for den som trenger hjelp, det vil si at omsorgsarbeidet må være på forsvarlig nivå i forhold til behovene til den omsorgstrengende. Den omsorgstrengende må selv ønske å motta hjelp fra omsorgsyter.
  • Kommunens ressurser, det vil si; kommunen må vurdere ressursbruken i forhold til oppgavene som utføres. I valg av tjeneste kan kommunen ta hensyn til hvilken tjeneste som er, økonomisk sett mest formålstjenlig.

 

Pris for tjenesten

Sør-Varanger kommune fastsetter timelønnen etter laveste sats for hjemmehjelpere.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen


Omsorgslønn (rundskriv)

Samarbeidspartnere

Kommunen kan kreve at den som søker omsorgslønn søker NAV om hjelpestønad til tilsyn og pleie før omsorgslønn blir behandlet.

 

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgslønn på budsjettet. På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgslønn.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-6 - Omsorgslønn