Mandat:
Kommunepsykologen skal jobbe med forebyggende arbeid og lavterskelarbeid, og ha barn/unge som målgruppe: Psykologen skal bistå som behandler i kommunens lavterskeltilbud for barn/unge innen psykisk helsefeltet, samt støtte/styrke personell og arenaer relevant for barn/unges psykiske helse.

Dette gjenspeiles i stillingsinndelingen:
- 50% klinisk arbeid.
- 50% systemrettet arbeid (20% veiledning av andre tjenester, 20% folkehelsearbeid og 10% plan- og utviklingsarbeid).

I sitt kliniske virke bidrar psykologen som behandler i Psykisk helse- og rustjenesten. Hun deltar bl.a. i et forskningsprosjekt om traumebehandling for barn mellom 7-12 år, «Trinnvis Traumefokusert Kognitiv Atferdsterapi (TF-CBT)». Les mer om dette her

I sitt systemrettede virke har psykologen mange ulike samarbeidspartnere og arbeidsoppgaver. Hun har bl.a. veiledningsavtaler med ulike instanser/personell som er i kontakt med barn og unge (som f.eks. sosiallærere/rådgivere og helsesykepleiere), og er med i kommunens Folkehelsegruppe.

Organisering: Kommunepsykologens leder er kommunalsjef for helse, omsorg og velferd.

Kontorsted: Kontor v/ psykisk helse- og rustjenesten (2. etg. Spareland).

Kriseteam: Kommunepsykologen er del av kommunens Kriseteam.

Hvordan henvise til kommunepsykologen?

Henvendelser sendes til Psykisk helse- og rustjenesten:
- Man behøver ikke henvisning for å kunne motta et tilbud i denne tjenesten. Foreldre (og barn/ungdommer over 16 år) kan selv ta kontakt ved ønske om tilbud til barn/unge.
- Fastleger kan også henvise til tjenesten.
- Tjenesten er gratis.

Det er altså ikke anledning til å henvise direkte til kommunepsykologen.


Kontaktinformasjon:

Psykisk helse- og rustjenesten: 400 17 800
Kommunepsykolog, e-post: itjo@svk.no
Kommunepsykolog, mob.: 45844501 (telefonsamtaler må som regel avtales per e-post i forkant)


Ta gjerne kontakt ved spørsmål!