Nyheter

Prosjektet som SVK v/ Kirkenes Flyktning- og kompetanseenhet deltar i,angående helseintro "En studie for å øke mulighetene i intorduksjonsprogram for flyktninger med helseutfordringer", har kommet med en kronikk som er publisert i Folkebladet og i Harstad Tidende. 

Kronikkene kan leses her: 

https://www.folkebladet.no/meninger/i/0GJ3OE/forventningspress-paa-helsa-loes 

https://www.ht.no/meninger/i/g6Q3L0/meninger-forventningspress-paa-helsa-loes

 

 

Bosetting av evakuerte afghanere er i gang.

I tett samarbeid med landets kommuner jobber IMDi med å bosette de evakuerte afghanerne. Over 235  personer blir i disse dager tatt imot av 30 kommuner i hele landet. Mange av disse kommunene har sagt ja på svært kort varsel.

 

Alle som blir tatt imot i en kommune, skal få etablere seg i egen bolig. Barna skal få tilbud om barnehage, skole og SFO. For de aller fleste voksne vil introduksjonsprogrammet være neste steg, på vei mot arbeid eller utdanning.

 

Sør- Varanger kommune er en av kommunene som er blitt anmodet og sagt ja til bosetning.

Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet jobber for tiden med å ferdigstille boliger. Sør- Varanger kommune er i rute i forhold til kommunestyrevedtak om bosetting av flyktninger for dette året.

 

Bilde av deltakerne til prosjekt Helseintro
Bilde av deltakerne til prosjekt Helseintro

Helseintro

Helseintro. En studie for å øke mulighetene i introduksjonsprogram for flyktninger med helseutfordringer

 

Prosjektleder og førsteamanuensis Johanna Laue, UiT og førsteamanuensis Rita Sørly, UiT

 

8. og 9.juni 2021 hadde vi oppstartsmøte i forskningsprosjektet Helseintro, finansiert av Norges Forskningsråd. Målet i prosjektet er å frambringe kunnskap og kompetanse som vil bedre forholdene for flyktninger med helseutfordringer i introduksjonsprogrammet, og deres sjanser til å lykkes i arbeidsmarkedet og samfunnet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, NORCE, FAFO og de tre kommunene Harstad, Senja og Sør- Varanger. Prosjektet vektlegger brukermedvirkning, og forskningsassistenter med egenerfaringer fra Introduksjonsprogrammet i de tre deltakerkommunene, vil også rekrutteres inn i Helseintro.

Vi vil sammen utforske hvordan helseutfordringer påvirker flyktningers deltakelse i introduksjonsprogrammet på nasjonalt nivå, kommunenivå og individuelt nivå (i familiesammenheng). Videre vil vi bruke denne kunnskapen til å frembringe ideer om hvordan vi kan forbedre det strategiske arbeidet i kommunene med flyktninger med helseutfordringer.

Introduksjonsprogrammet er regjeringens viktigste tiltak for å integrere flyktninger i arbeidslivet og samfunnet, men programmet virker ikke like godt for alle. Flyktninger med komplekse utfordringer og helseutfordringer ser ut til å falle fra, eller er arbeidsledige, etter programmet. Dette gjelder også ofte kvinner.

Prosjektet vil belyse hvorfor det er vanskelig å tilpasse programmet til behovene flyktninger med helseplager har, og hvordan flyktninger selv opplever å bli involvert i beslutninger angående programtilpasninger. Vi ønsker å få en bedre forståelse av situasjonen flyktningfamilier (der en eller flere har helseplager) har når de er ny i Norge. De må balansere hverdagslige utfordringer med kulturelle tilpasninger og deltakelse i introduksjonsprogrammet, og deres erfaringer utgjør viktig kunnskap.

Prosjektet skal også gjennomføre dialogseminarer i de overnevnte kommuner for å utvikle ideer og verktøy kommunene kan ta med seg i arbeidet med flyktninger med helseutfordringer.
Prosjektet har et spesielt søkelys på kjønnsperspektiver.

Prosjektleder er førsteamanuensis Johanna Laue (UiT Institutt for samfunnsmedisin). Øvrige forskere i prosjektet er forsker Sindre Myhr (NORCE), forsker Hanne Cecilie Kavli (Fafo), universitetslektor Tina Hansen (UiT Institutt for barnevern og sosialt arbeid), professor Bjørn-Eirik Johnsen (UiT Institutt for vernepleie), førsteamanuensis Rita Sørly (UiT Institutt for barnevern og sosialt arbeid), førsteamanuensis Vår Mathisen (UiT Institutt for helse og omsorg) og postdoktor Gunn Elin Fedreheim (UiT Barentsinstituttet).

Deltakere fra kommunene er Steinar Johansen (Sør- Varanger), Anne- Torill Drønen (Harstad), Marianne Vikan (Harstad), Stina Smetana-Svendsen (Senja) og Grete Semmingsen (Senja).

Prosjektperioden er fra juni 2021 – til utgangen av 2025.