Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage skal betale for dette fra og med 14. april. Nå er endringen også inntatt i midlertidige forskrifter fastsatt ved kongelig resolusjon.

Kilde: https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/barnehage-og-unge/ordinar-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo-fra-14.-april/

 

 • Dette innebærer at  barnehageplass til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og andre som har benyttet barnehageplassen blir fakturert fra oppstartsdatoen de har fått fra og med 14. april.
   
 • Andre foreldre / foresatte  faktureres fra oppstartsdato de mottar fra barnehagen i tida 20. – 27.04., uavhengig av om de velger å benytte seg av tilbudet.
   
 • Flere foreldre / foresatte har  spørsmål om barn som er i risikogruppen og derfor ikke kan benytte barnehageplassen, skal betale for dette. Foreldrebetalingen er en avtale mellom foreldre og barnehage og er regulert i barnehagens vedtekter. Etter disse avtalene gis det i en del tilfeller adgang til  permisjon eller fratrekk i foreldrebetalingen ved langvarig dokumentert sykdom.

Viser til vedtekter for Sør-Varanger kommunale barnehager  § 9.4 Betalingsfritak ved dokumentert sykefravær:

Ved dokumentert sykefravær utover 2 uker sammenhengende hos barnet som benytter barnehageplassen kan betalingsfritak innrømmes for påfølgende sykefraværsperiode

 

Betalingssatser og grunnlag pr. måned fra og med 01.01.20:

 • Hel plass kr 3 135,-
 • Halv plass kr 1568,-
 • Søskenmoderasjon for barn nr. 2: 30 %
 • Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3: 50 %
 • Kostpenger pr. barn kr 200,- (ingen søskenmoderasjon)
 • Gebyr ved henting etter stengetid kr 250,- pr. påbegynte halvtime

 

Moderasjonsordninger

Moderasjonsordninger for familier med lav inntekt gjelder og de som har fått en endret inntektssituasjon kan søke om redusert foreldrebetaling. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager gir rom for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved varig nedgang i inntekt.

 https://www.svk.no/foreldrebetaling.426447.no.html

 

Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin. Dette gjelder både kommunale og private barnehager, og kommunen skal refundere inntektstapet til private barnehager der foreldre har fått redusert foreldrebetaling.

 

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2019 har alle 2-5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i familier med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid pr. uke i barnehage. Husholdningens samlede inntekt må være lavere enn kr 548.500,- pr. år.

Søknad sendes elektronisk via vår skjemaportal

 

Vi sender ikke ut egen faktura for april. Beløpet blir tatt med på faktura for mai 2020.