Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring for voksne

Sør-Varanger kommune ved Kirkenes Flyktning- og kompetanseenhet gir tilrettelagte opplæringstilbud for voksne på grunnskolens område. Dette omfatter eksamensretta grunnskoleopplæring for voksne og spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

 

Grunnskole for voksne

 

Grunnskole - start høsten 2021

 Grunnskoleopplæring for voksne er regulert i opplæringsloven §4A-1. Lovgrunnlag: De som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så lenge de ikke har rett til videregående opplæring etter §3-1.

 

Oppstart 2-årig grunnskoleutdanning for voksne,  23.august 2021

​Kom innom oss i Pasvikveien 2, 3 etg. for å få søknadsskjema, eller

send søknad til:  - Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet. Postboks 406, 9915 Kirkenes, eller på mail til komsen@svk.no

Søknadsfrist.09.04.2021 (9.april 2021)

Alle som søker, får innkalling til et informasjonsmøte!

Spesialundervisning på grunnskolens område

Sør-Varanger kommune ved Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet gir tilrettelagte opplæringstilbud for voksne i henhold til opplæringsloven, §4A-2 Særskilt tilrettelagt opplæring for voksne.

Lovgrunnlaget: Personer som ikke har, eller som ikke kan få tilfredstillende utbytte av ordinært opplæringstilbud for voksne, har rett til spesialundervisning. Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnelggende ferdigheter, har rett til slik opplæring.

Søknad sendes Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet.

Søknadsskjema får du på kontoret, kontakt oss. 

For spørsmål om logopedtjenester for voksne, ta kontakt med PP tjenesten,

tlf: 78 97 74 30

Eksamensgjennomføring- høyere utdanning

 

Vi samarbeider om eksamensavvikling med mange universitet og høyskoler i Norge, og gjennomfører mer enn 40 forskjellige eksamener hvert år.

Kandidaten avklarer selv med sitt studiested om de kan avvikle eksamen ved Kirkenes kompetansesenter, ordner nødvendig dokumentasjon og avklarer kostnader for gjennomføring. På eksamensdagen møter kandidatene 30 minutter før eksamensstart, i henhold til studiestedets reglement. Ta med legitimasjon.

Ta kontakt på tlf 98 26 84 33, eller epost: komsen@svk.no  for avtale eller mer informasjon.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Målet for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig.

I tillegg skal opplæringen beskrive og forklare viktige trekk ved samfunnet og informere om rettigheter, plikter og sentrale verdier. 

Hvem er omfattet av ordningen?

  • Innvandrere mellom 16 og 67 år har rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har en oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
  • Familiegjenforente med disse og familiegjenforente til norske og nordiske borgere
  • Medlemmer av barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet
  • Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-/EFTA-området har plikt til å delta i 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap

At man har rett til opplæring, innebærer at man får opplæringen gratis. Personer som på grunn av sin oppholdstillatelse fikk rett og/eller plikt til opplæring før 1. januar 2012, har fortsatt rett og/eller plikt til 300 timer opplæring. 

Kommunens ansvar

Det er kommunen der den enkelte bor som har plikt til å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette gjelder også personer med oppholdstillatelse som oppholder seg i kommunen på asylmottak i påvente av bosetting i en kommune.

Opplæringen omfatter 550 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår. Kommunene har i tillegg plikt til å tilby dem som omfattes av ordningen ytterligere inntil 2 400 timer opplæring ved behov. Kommunen skal tilby opplæring i fem år, som hovedregel fra det tidspunktet den enkelte innvandrer har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven. Retten til gratis opplæring opphører etter tre år, og ytterligere opplæring må være gjennomført innen fem år. Kommunene mottar tilskudd fra staten til opplæringen.

Teksten er hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring-og-integrering/kd/Verkemiddel-i-integreringsarbeidet/opplaring-i-norsk/id2343471/

Publisert | Oppdatert 08. april 2021

Skjema

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk