Gebyroversikt i PDF

 

Sør-Varanger kommunestyre har 31.10.2018 vedtatt følgende satser inkl. mva for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing med virkning fra 01.01.2019:

VANN OG AVLØP

Tilknytningsgebyr for vann og avløp

Tilknytningsgebyr for vann- og /eller avløp er et engangsbeløp uansett størrelse på bygg, og skal betales:

 

  • Ved nybygg.
  • Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning.

 

Satser:

  • Tilknytningsgebyr vann:                                                             kr 2 500,-
  • Tilknytningsgebyr avløp:                                                            kr 2 500,-
  • Dersom kommunen påføres ekstra høye kostnader ved etablering av tjenesten økes tilknytningsgebyret tilsvarende.

 

Årsgebyr for vann og avløp

Satser:

Årsgebyrer etter vannmåler og/eller stipulert forbruk, betales etter følgende satser:

 

Vann- og avløpsgebyrer, inkl. mva.:

 

Forbruksgebyr for vann, pr. m3                                                        kr       12,70

Abonnementsgebyr for vann:

- Bolig                                                                                               kr  1 675,00

- Bolig under 60 m2                                                                          kr  1 126,30

- Næring med forbruk under 500 m3                                               kr   2 615,90

- Næring med forbruk mellom 500 og 5000 m3                               kr   4 384,40

- Næring med forbruk over 5000 m3                                                kr   7 015,10

         

Forbruksgebyr for avløp, pr. m3                                                       kr        12,48

Abonnementsgebyr for avløp:

- Bolig                                                                                               kr 1 601,00

- Bolig under 60 m2                                                                         kr 1 134,00

- Næring med forbruk under 500 m3                                               kr 2 421,25

- Næring med forbruk mellom 500-5000m3                                    kr 4 050,00

- Næring med forbruk over 5000m3                                                 kr 6 481,25

 

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. Forbruket måles med installert vannmåler.

Boliger og fritidseiendommer betaler etter målt eller stipulert forbruk.

Stipulering av forbruk er basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, samt pris pr. m3. Omregningsfaktor for stipulering av forbruk er 1,2 m3/m2.

 

Fradrag/tillegg i årsgebyret

Kommunestyret kan avgjøre om det skal gis fradrag eller tillegg i årsgebyret etter § 8 i forskriften

 

Vannmålerleie

  • Leie av liten måler (t.o.m. 1”)                                         kr 187,50 pr. år.
  • Leie av stor måler (over 1”)                                            kr 625,00 pr. år

 

RENOVASJON

·Avfallsgebyr pr. abonnement i 2019. Priser inkl. mva:

Beskrivelse

120 liter

140 liter

240 liter

360 liter

660 liter

1000 liter

Grunngebyr

Kr 3 172,50

Kr 3 172,50

Kr 3 172,50

Kr 3 172,50

Kr 3 172,50

Kr 3 172,50

Mengdegebyr

Kr 842,50

Kr 967,50

Kr 1 685,00

Kr 2 527,50

Kr 4 635,00

Kr 7 020,00

Renovasjon inkl. mva.

Kr 4 015,00

Kr 4 140,00

Kr 4 857,50

Kr 5 700,00

Kr 7 807,50

Kr 10 192,50

 

4. Avfallsgebyr pr. abonnement, inkl. mva:
Det vil være mulig for 2 eller flere å dele dunk eller større oppsamlingsenhet. Ved deling av dunk gis det fradrag på kr 125,- pr husstand fra grunngebyret samt at mengdegebyret deles.

Det kan innvilges et fritaksgebyr på kr 250,- for godkjent hjemmekompostering.

Husstander i Sør-Varanger kommune har mottatt et avfallskort, hvor hver husstand kan levere opptil 6 m3 pr. år ved Kirkenes Gjenbruksstasjon (ØFAS).

 

Levering av avfall fra husholdning til Kirkenes Gjenbruksstasjon (ØFAS)

Se Kirkenes Gjenbruksstasjons priser for levering av privatpersoner på ØFAS’ nettside http://www.ofas.no/no/priser-gjenbruksstasjoner

 

SLAMGEBYR

  • Slamgebyr for separate anlegg med årlig tømming:                 kr 2 618,00
  • Slamgebyr for separate anlegg med tømming hvert 2. år       kr 1 309,00
  • Slamgebyr for separate anlegg med tømming hvert 4. år        kr    654,50

 

FEIE- OG TILSYNSGEBYR

Feie- og tilsynsgebyr pr. pipeløp                                           kr     521,25  pr. år.

For ekstra feie- og tilsynstjeneste                                         kr     521,25 pr.år

Alle gebyrer er inkl. mva.