Det er reinbeitedistrikt 6 som har anmodet om stengningen, som begrunnes med hensynet til drektige simler.
Det er mulig å søke Fylkesmannen om unntak fra motorferdselforbudet.