Vår ref.:

Saksnr.: 20/875/35

Deres ref.:

 

Dato:

16.03.2020

Saksbehandler:

Siv Merete Wollmann

Telefonnr.:

 78977550

Epostadresse:

postmottak@svk.no

Som følge av den ekstraordinære situasjonen, og for å hindre spredning/redusere smitte i samfunnet, utgår selvsagt også alle politiske møter inntil videre, foreløpig ut mars.

Kommunaldepartementet har 13. mars 2020 gitt midlertidig forskrift om fjernmøter, slik at kravet til at deltakere skal kunne se hverandre, utgår. Dette innebærer at det er anledning til å avholde telefonmøter uten krav til at dette filmes, i den grad det er nødvendig. Det vil også være adgang til å behandle saker som inneholder taushetsbelagte opplysninger eller saker om en arbeidstakers tjenstlige forhold i lukkede fjernmøter, noe som i utgangspunktet ikke er tillatt.

Utover dette, er selvsagt adgangen til skriftlig saksbehandling tilstede. Dette krever som kjent at samtlige samtykker både til behandlingsformen, og til framlagt forslag til vedtak.

Ordføreren anmoder om at disse møteformene begrenses til et minimum, og kun dersom det er absolutt nødvendig. Dette handler også om at rådmannen har behov for sine saksbehandlings- og sekretariatsressurser til oppgaver som må løses i forbindelse med vårt beredskapsarbeid.

Du finner den til enhver tid gjeldende informasjon på www.svk.no 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Rune Gjertin Rafaelsen

ordfører