Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Startlån bolig

Startlån er lån til etablering av din første bolig. Du kan søke kommunen om startlån.

Beskrivelse

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til

 • kjøp av bolig
 • utbedring og tilpasning av bolig
 • toppfinansiering ved bygging av ny bolig
 • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i boligen

Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Målgruppe


Kommunen gir startlån til personer som ikke får lån i ordinære kredittinstitusjoner, eller som ikke får tilstrekkelig lån til å finansiere kjøp av bolig.

Startlån tildeles etter behovsprøving og behandler søknadene etter føkgende vurderinger:

 • søker forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig.
 • søker har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som aktuelle inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Kravet om at søler har langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og krav om at søker utnytter muligheten for sparing kan i noen tilfeller fravikes. Dette gjelder i følgende tilfeller:

 • Når det er barn i husstanden eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer tilsier at de må sikres en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Når husstanden har problemer med å dekke boutgiftene og refinansiering med startlån vil kunne bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin.
 • Når husstandens boligsituasjon hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringsliv.
 • Når lånet vil bidra til en bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.

Kriterier/vilkår

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Pris for tjenesten

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.

Samarbeidspartnere

Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke elektronisk. Bruk lenken nedenfor. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.

Vedlegg

 • Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
 • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
 • Kopi av gyldig legitimasjon

Saksbehandling


Ferdig utfylt søknadsskjema med vedlegg leveres til Servicekontoret. Søknad om startlåm behandles omgående. Ferdig behandlede søknader om startlån legges fram for startlånsutvalget som fatter vedtak. Møter i startlånsutvalget er 2 ganger i måneden.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Tjenesten oppdatert: 28.06.2023 16:11