Søknadsportal

 

NB! I påvente av at ny Kirkenes barnehage skal bygges er denne barnehagen flyttet til lokalene i gamle Einerveien barnehage, Einerveien 2a på Prestøys, Kirkenes og 1 avdeling ved Hesseng flerbrukssenter, Hesseng.

 

Viser til Lov om barnehager:

 § 16. Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

§ 17. Samordnet opptaksprosess i kommunen

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

Forvaltningsloven kapittel IV til VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Departementet kan gi forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage.

§ 18.Prioritet ved opptak

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

 

Sør-Varanger kommune har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

 

Viser til vedtekter for Sør-Varanger kommunale barnehager, § 6.2 Ledige plasser utenom hovedopptaket:

Barn som ikke kommer innunder retten til barnehageplass og nye søkere i løpet av året står på søkerliste. Plasser som blir ledig i løpet av barnehageåret tildeles fortløpende etter søkerliste i tråd med kriterier for opptak.

Se vedtekter for Sør-Varanger kommunale barnehager https://www.svk.no/vedtekter-kommunale-barnehager.461717.no.html

Private barnehager har egne vedtekter.

For spørsmål, kontakt aktuell barnehage:

Bjørnehiet familiebarnehage
Bugøynes barnehage
Hesseng barnehage
Jakobsnes barnehage
Kirkenes barnehage
Knausen barnehage
Pasvik barnehage
Prestøya barnehage
Rallaren barnehage
Sandnes barnehage
Skytterhusfjellet barnehage
Villaveien Naturbarnehage