Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Salgsbevilling for alkohol

For å kunne selge alkohol i butikk må du søke kommunen om salgsbevilling.

Beskrivelse

Salgsbevilling er en tillatelse til å selge alkohol fra butikk. Du kan få bevilling for fire år om gangen.

Innenfor en bevillingsperiode kan det skje endringer i driften eller administrasjonen av virksomheten din. Slike endringer må meldes til kommunen, da det kan bety at du trenger en ny bevilling.

Ved eierskifte må det søkes ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier/vilkår

Hvem kan søke?
Du må være en virksomhet som skal drive salg av alkoholholdig drikk som skal drikkes utenfor salgsstedet. Bensinstasjon eller kiosk kan ikke få salgsbevilling.

Hva slags alkohol gjelder bevillingen?
Salgsbevillingen gjelder alkoholholdig drikk gruppe 1, det vil si drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Krav til deg som søker
Både bevillingshaver og andre som har vesentlig innflytelse på virksomheten må vise til uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven.

Bare personer som har et daglig ansvar for salget kan oppnevnes som styrer. En styrer har som oppgave å se til at salget av alkoholholdig drikke skjer i henhold til regelverket. Styreren og stedfortrederen skal være kontrollmyndighetens kontaktpersoner.

Pris for tjenesten

Alle som har bevilling for å selge alkohol i butikk, skal hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Gebyrets størrelse avhenger av innrapportert alkoholsalg for foregående år og forventet alkoholsalg inneværende år

Jf. alkoholforskriften § 6-2 skal gebyret for salgsbevilling betales etter følgende sats:

  • 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol)

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum 1380 kr for salg av alkohol ( per 2014).

Minimumsavgiften faktureres på begynnelsen av året.

Omsetningsoppgaven skal innleveres innen 30.april. Oppgaven skal være bekreftet av revisor, og skal vise forrige års omsetning og forventet omsetning for inneværende år. Dersom det foreligger avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil det foretas en avregning.Hvis det er omsatt for mer en minimumsavgiften, vil det sendes ut en faktura på restbeløpet

Mangel på innbetaling av bevillingsgebyr kan medføre inndragning av salgsbevillingen inntil betalingen er mottatt. Manglende innrapportering av omsetningsoppgave kan medføre inndragning av salgsbevillingen inntil fullstendig innberetning er mottatt. Straffereaksjonene er i henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

Lover

Se spesielt
Alkoholloven §§ 1-3, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b og 1-7c.

Alkoholforskriften
Alkoholloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker på søknadsskjema fra kommunen. Du kan kontakte kommunen for hjelp til å søke.

Søknadskjema kan fås ved henvendelse til Servicekontoret. For elektronisk søknadsskjema trykk her.

Vedlegg

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest 

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten, skatte- og avgiftsmyndighetene, militær avdeling og brannsjef. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes til politiet og skjenkekontrollen.

Saksbehandlingstid

Søknader om salgsbevilling for alkohol skal behandles av formannskapet. Det må påregnes at det kan ta opptil 3 måneder fra søknad om bevilling blir levert, til vedtaket foreligger.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annen informasjon

Det forventes at bevillingssøkere/bevillingshavere gjør seg kjent med relevante regelverk og forskrifter, deriblant alkohollovens bestemmelser om internkontroll

Nærmere opplysninger om salgsbevilling kan fås ved henvendelse til Sør-Varanger kommune, servicekontoret, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Tlf. 78 97 76 00

Epost: postmottak@sor-varanger.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 05.04.2021 13:48