Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Returordninger for avfall

Det finnes ulike returordninger for ulike typer av avfall som skal gjenvinnes.

Generelt

MOTTAKSSTASJON: Mottaksstasjon skal være et supplement til ordinære renovasjonsordninger for husholdning -og næringsavfall, og omfatter ekstraordinært avfall (avfall som ikke omfattes av ordinær renovasjon) og avfall som det er opprettet egne returordninger for.

EKSTRAORDINÆRT HUSHOLDNINGSAVFALL: Omfatter avfall fra husholdninger som ikke inngår i den ordinære renovasjonsordningen og avfall som det er opprettet egne returordninger for.

HUSHOLDNINGSAVFALL: Som husholdningsavfall regnes avfall fra normal virksomhet i en husholdning (matrester, emballasje, papir, klær, kasserte møbler og annet inventar, kasserte elektriske gjenstander mm). Kjøretøy, båter, bygg- og rivningsavfall , kloakkslam mm regnes i denne sammenheng IKKE som husholdningsavfall.

EKSTRAORDINÆRT NÆRINGSAVFALL: Avfall som omfattes av den kommunale plikten eller avfall som det er opprettet egne returordninger for.

NÆRINGSAVFALL: Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

AVFALL: Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.v. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.

SPESIALAVFALL: Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

 

Beskrivelse

Det finnes ulike returordninger for ulike typer av avfall som skal gjenvinnes. Kommunen har plikt til å ta imot visse typer avfall. Det gjelder også produsent eller forhandler.

  • Kasserte elektroniske og elektriske produkter (EE-avfall, inkluderer kuldemøbler)  Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av EE-avfall. Du kan også levere EE-avfall til forhandler. For husholdningene er dette gratis. Leverer du næringsavfall til forhandler, vil det ikke koste noe hvis du samtidig kjøper en tilsvarende mengde EE-produkter. 
  • Miljøskadelige batterier  Du kan levere batterier vederlagsfritt i retur til forhandler når de kasseres. Plikten er begrenset til den kategorien batterier som forhandler omsetter. 
  • Kasserte dekk  Forhandler har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur. 
  • Flasker og bokser (emballasje til drikkevarer)  Utsalgssteder har plikt til å ta imot en rimelig mengde returer av tomemballasje som inngår i en panteordning og som de selv forhandler. Du kan kreve å få pantebeløpet utbetalt kontant 
  • PCB-holdige isolerglassruter  Isolerglassruter produsert fram til 1980 kan inneholde PCB og skal leveres inn som farlig avfall. Husholdninger kan levere PCB-ruter gratis til kommunalt avfallsmottak. Kommunen har plikt til å motta inntil 500 kg PCB-ruter per år per avfallsbesitter.
  • Mindre fritidsbåter Båter uten innenbordsmotor som ikke er større enn 15 fot kan leveres vederlagsfritt til kommunen.

På gjenbruksstasjonen i Fyllingsveien 7 kan private i tillegg levere følgende fraksjoner gratis: Metaller, glass, papp/papir, maling/lakk/lim, kreosotholdig trevirke, batterier

 

<span "="">

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter

Pris for tjenesten

For husholdning:

På gjennbruksstasjonen i Fyllingsveien 7, kan private levere følgende fraksjoner gratis: Metaller, glass, papp/papir, maling/lakk/lim, kreosotholdig trevirke, batterier.

Priser:

  • Husholdningsavfall personbil/stasjonsvogn:  NOK 125
  • Husholdningsavfall liten henger/varebil: NOK 350
  • Avfall over 2m2: NOK 280 per m3

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Åpningstider for gjenbruksstasjon: Mandag 10-18, Tirsdag-Fredag 10-15.

Se også Øfas sin hjemmeside for mere info www.ofas.no

 


 

Sortere.no: Fritidsbåter
Vrakpant på båt
Sortere.no: Farlig avfall

Lover

Kommunen er pliktig til å ta imot visse typer avfall. Se blant annet
Forurensningsloven kapittel 5
Avfallsforskriften kapittel 1, 2, 3, 5 og 14.

Avfallsforskriften
Forurensningsloven

Tjenesten oppdatert: 05.04.2021 10:29