«I den akutte fasen etter innføring av karantebestemmelsene har Sør-Varanger kommune vurdert at de beredskapsmessige hensyn med å ivareta en stor gruppe tilreisende vil lamme kapasiteten av kritisk personell i Sør-Varanger kommune. Smittevernmessig er det også utfordrerne at en stor mengde mennesker med økt risiko for smitte oppholder seg i Sør-Varanger kommune over lenger tid.»

Kommuneoverlege Espen Rafaelsen

Vedtak om restriksjoner knyttet til anløp av cruiseskip og alle andre skip som ankommer Sør-Varanger kommune gjeldende fra 13.03.2020

For å forebygge og begrense smitte og beskytte sårbare grupper, vedtar kommuneoverlegen i samråd med smittevernlegen i Sør-Varanger kommune med hjemmel i smittevernloven §4-1 1. ledd, bokstav c) følgende:

  1. Forbud mot at passasjerer og mannskap på cruiseskip og andre lignende skip kommer i land.

Passasjerer og mannskap på cruiseskip og andre lignende skip som anløper Sør-Varanger har ikke anledning til å komme i land i Sør-Varanger Kommune. Forbudet er ikke til hinder for at skipene legger til kai og provianterer, lassing og lossing mv., og etter nærmere avtale med Kirkenes Havn Sør-Varanger KF.

Tilsvarende gjelder også for Hurtigruten.

For øvrig vises det til Helsedirektoratets informasjon til Fylkesmenn og kystkommuner om håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord – covid 19.

Forbudet gjelder ikke passasjerer og mannskap som har Kirkenes havn som sluttdestinasjon eller avstigningsplass. Forbudet gjelder ikke for passasjerer som har legetime eller skal til sykehus eller er akutt syk.

  1. Sanksjoner og straff.

Sør-Varanger kommune kan iht. smittevernloven §4-1, 3. ledd gripe inn og sørge for gjennomføring av tiltak på den ansvarliges regning, dersom vedkommende ikke retter seg etter vedtaket, og hvis iverksettingen ellers blir forsinket.

For etterlevelse av vedtak om begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven §4-1, 1. ledd bokstav d), kan det fattes vedtak om tvang etter smittevernloven kap. 5. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsen i dette vedtaket er straffbart, jfr.smittevernloven §8-1.

 

  1. Økonomisk ansvar.

Sør-Varanger kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

 

  1. Ikrafttredelse og varighet.

Vedtaket gjelder fra fredag 13. mars 2020 kl 10:30 og inntil det blir truffet vedtak om opphør eller begrensing av forbudet. Slikt vedtak gjøres av formannskapet eller av smittevernlegen jfr. smittevernloven §4-1, bokstav