Kommunens administrasjon fikk melding om at det var gått et ras ved Svartaksla litt over kl. 14.00 sist torsdag, og at veien mest sannsynlig ville bli stengt utover dagen, muligens også over natten. Rådmannen tok umiddelbart kontakt med politiets operasjonssentral, som bekreftet at de akkurat hadde mottatt tilsvarende melding.

Rådmannen satte umiddelbart kriseledelse, jamfør kommunens beredskapsplan. Etter kort tid var det opprettet dialog med kommunens egne enheter slik at elever og brukere skulle bli ivaretatt på en god måte. Kriseledelsen informerte befolkningen via facebook og kommunens hjemmeside fortløpende utover ettermiddagen. Kommunens varslingssystem, Varsling24, ble også benyttet.  Kommunen informerte også om at det var opprettet en telefontjeneste på brannvakta, og i de første timene fikk de mange henvendelser fra publikum.

Kommunen tok ansvar for å ivareta transportbehov, og flere løsninger ble vurdert. Blant annet var kriseledelsen i kontakt med sivilforsvaret, forsvaret, og en privat aktør, før det ble besluttet å benytte Losbåten, slik at befolkningen skulle få mulighet til å komme seg hjem før kvelden.

Denne hendelsen viser at vi kan snu oss fort. At vi kan informere befolkningen raskt og effektivt, og at vi kan bidra til å få ut ressurser på kort varsel, om det skulle bli nødvendig. Vi vil jobbe for å bli enda bedre og lære av denne hendelsen, derfor har rådmannen innkalt  til en intern evaluering av hendelsen førstkommende tirsdag og politiet er også invitert.          

Rådmannen har igangsatt arbeidet med å  revidere den overordnede beredskapsplanen, samtidig som vi må få på plass planverk for enkelthendelser i enhetene. Beredskapsplanene skal ses i sammenheng med den nylig vedtatte ROS-analysen, hvor snøskred er definert som et av risikoområdene.

  • Ordføreren vil berømme alle som har stilt opp for å hjelpe til. Det var hele 22 personer som benyttet seg av transport med losbåten og hjemmetjenesten har kjørt scooter for å kunne gjøre jobben sin. Brannvakta informerte godt, og de tilbakemeldingene jeg har fått er at folk er fornøyd. Jeg vil særlig berømme de frivillige som stilte opp, og hendelsen har vist at man bryr seg om hverandre og at mange ønsket å bidra, sier ordfører Rune Rafaelsen.

Kommunen har sammen med en rekke andre etater og organisasjoner et stort beredskapsansvar, og det er bare gjennom et godt samarbeid at vi kan bli bedre. Av forebyggende årsaker, har vi alle et mål om å avdekke og identifisere uønskede hendelser. Det er viktig at vi får til en så god krisehåndtering som mulig, innenfor de ressurser vi har tilgjengelig.