Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Praktisk bistand - hjemmehjelp

Du skal få den hjelp og trygghet du trenger, uansett alder eller funksjonsnivå. Hjemmehjelp er et tilbud til deg som fortsatt vil bo hjemme, men trenger hjelp til rengjøring eller handling.

Generelt

Praktisk bistand er et tilbud om å yte hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Tjenesten gis til eldre, funksjonshemmede, barnefamilier og andre personer som trenger slik hjelp. Formålet med tjenesten er at brukeren skal greie mest mulig selv, og få hjelp til det han/hun ikke mestrer.

Beskrivelse

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring og handling.

Det kan dreie seg om hjelp til å bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren, å få levert varm middag eller kald middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, husvask og vask av vinduer.

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Tjenesten omfatter:

 • Vanlig renhold av rom som er i daglig bruk: rengjøring av bad/toalett, kjøkken, stue, entre og brukers soverom.
 • Støvsuging av store, tunge tepper.
 • Vask av kopper.
 • Vask av brukers tøy.
 • Skift av sengetøy etter behov.
 • Vask av vindu 1 gang pr. år.
 • Tilberedning av tørrmat/oppvarming av middag.
 • Sette opp handleliste og handle varer, under forutsetning av at det opprettes handlekonto på valgfri butikk.
 • Hjelp til personlig stell herunder; hygiene, av og påkledning med mer.

Tjenesten omfatter vanligvis ikke:

 • Rundvask eller vasking av klær/rom til andre beboere/besøkende.
 • Betaling av regninger.
 • Bæring av ved/parafin/kull eller uttaking av aske.
 • Snømåking og gressklipping/hagearbeid.
 • Stryking av klær, baking, sølvpuss.
 • Følge til frisør, forpleie, sykehus, tannlege, lege eller andre offentlige kontorer.

Frivillighetssentralen kan være behjelpelig med snømåking eller gressklipping.

Målgruppe


Personer med et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet og i tilknytning til husholdningen på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusmiddelbruk eller funksjonsnedsettelse på grunn av alder kan søke om praktisk bistand.

Kriterier/vilkår

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning eller av andre årsaker. 

Pris for tjenesten

Hvis hjemmehjelper skal bistå deg med personlig stell (toalettbesøk, å stå opp, av- og påkledning osv), skal den hjelpen være gratis. Kommunen kan ta egenandel for hjelp som ikke er til personlig stell og egenomsorg.

Satser for egenbetaling er fastsatt av kommunestyret og indeksreguleres årlig. Egenbetaling fastsettes etter husstandens samlede inntekt ved siste skatteligning jfr. Egenandel for helse- og omsorgstjenester §8

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Base Avdelingsleder Kontor
Kirkenes Base 1 78 97 18 51 78 97 18 50
Kirkenes Base 2 78 97 18 53 78 97 18 52
Hesseng 78 97 18 32 78 97 18 36
Bjørnevatn 78 97 17 87 78 97 17 88
Pasvik 78 97 17 85 78 97 17 85
Bugøynes 78 97 17 48 78 97 17 47

Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet fås ved henvendelse til Servicekontoret tlf. 78 97 74 00, Koordinering, fag og forvaltning eller ansatte i hjemmebasert omsorg.

 

Utfylt skjema sendes til Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandlingstiden er vanligvis 3 uker og søker vil få skriftlig svar.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Tjenesten oppdatert: 01.07.2024 19:21