Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Som nyankommet innvandrer skal du få opplæring i norsk språk og norsk samfunn slik at du og din familie kan få fotfeste i nytt land, komme inn på arbeidsmarkedet og få økonomisk selvstendighet.

Generelt

Kirkenes kompetansesenter er Sør-Varanger kommunes voksenopplærinssenter. Kompetansesenteret organisererer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for alle som har rett og/eller plikt til slik opplæring. Det organiseres også kurs på ettermiddagstid for alle utlendinger som ønsker å lære norsk. For mer detaljert  informasjon om kurstilbud, se kompetansesenterets hjemmesider.

Kompetansesenteret arrangerer norskkurs på alle nivå fra nybegynner (A1) til Bergenstest (B2). Undervisningen følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (VOX), som bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk : Læring undervisning vurdering (2011).

Beskrivelse

Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal gjøre deg i stand til å snakke norsk og forstå samfunnet. Opplæringen skal gi deg et minimumsnivå i norsk.

Opplæringen i samfunnskunnskap blir gitt på et språk du forstår.

Du vil også få en opplæringsplan som beskriver målene for akkurat deg.

Når opplæringen er ferdig må du ta en avsluttende prøve. Da vil du også få et deltakerbevis.

Målgruppe

Du er innvandrer med oppholdstillatelse. Du er mellom 18 og 67 år.

Alle som ønsker å lære norsk, samt :

Kriterier/vilkår

Du har både rett og plikt til å delta i opplæringen når du har oppholdstillatelse i en av disse kategoriene:

 • har oppholdstillatelse som flyktning eller overføringsflyktning
 • har en søknad om beskyttelse og dermed en fornybar oppholdstillatelse
 • har begrenset oppholdstillatelse grunnet for eksempel en familiesituasjon
 • har oppholdstillatelse på grunn av beskyttelsesbehov for en hel gruppe
 • har oppholdstillatelse fordi du er i familie med en som har vært bosatt i mindre enn fem år
 • har fått fornybar oppholdstillatelse på grunn av samlivsbrudd og samlivet var preget av mishandling.

Du har plikt til å delta i opplæring når du:

 • har fått oppholdstillatelse fordi du skal jobbe i Norge
 • har fått oppholdstillatelse fordi du skal drive næring i Norge
 • har fått oppholdstillatelse fordi du er familie med en som jobbe eller drive næring i Norge.

Det er mulig å søke om fritak fra plikten til opplæring. Grunner for å søke om fritak kan være at du allerede kan noe norsk eller kan noe om det norske samfunnet.

Pris for tjenesten

Kommunen kan ta betaling for de som er i Norge som arbeidsinnvandrere eller i familie med disse.

Samarbeidspartnere


Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt integreringsloven Kapittel 6.

Integreringsforskriften
Forvaltningsloven
Integreringsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen tar kontakt med deg og avtaler når opplæringen skal begynne.

Saksbehandlingstid

Tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal gis så snart som mulig og senest innen tre måneder etter at du er registrert i kommunen.

Du vil få et deltakerbevis når opplæringen er ferdig. Blir opplæringen avbrutt av en eller annen grunn, vil du fortsatt få deltakerbeviset.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

 • tildeling av eller avslag på deltakelse
 • vesentlige endringer i opplæringsplanen
 • at opplæringen stanses
 • godkjennelse av permisjon
 • søknad om fritak.

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 24.03.2021 10:36