Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgsovertakelse av et barn

I noen alvorlige situasjoner er det best for barnet å bo et annet sted enn hjemme. Det kan være at barnevernets hjelpetiltak ikke fungerer eller at barnet har store atferdsproblemer. Barnevernet kan da skaffe barnet et midlertidig hjem i en institusjon eller et fosterhjem. Det blir altså barnevernet som har ansvar for den daglige omsorgen. Men det vil fortsatt være foreldrene som kan avgjøre enkelte grunnleggende beslutninger, blant annet type skole, valg av trosretning eller endring av navn.

Beskrivelse

En omsorgsovertakelse skjer kun i alvorlige tilfeller og kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. 

Når barnevernet vurderer barnets situasjon som så alvorlig at den bør bort fra hjemmet, må saken besluttes i et nøytralt organ, som er barneverns- og helsenemnda. Det er de som gjør den endelige beslutningen etter at foreldrene, barnet og barnevernet er blitt hørt.

Hvis du opplever å bli fratatt omsorgen for barnet ditt, vil du kunne få hjelp og støtte både fra barnevernet i din kommune og fra familievernkontoret.

I utgangspunktet er en omsorgsovertakelse midlertidig og barnevernet vil jobbe sammen med foreldrene for at barnet skal få flytte hjem igjen. Du har også rett til samvær med barnet.

Kriterier/vilkår

Kriterier for omsorgsovertakelse kan være:

  • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
  • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandlet
  • at det er fare for at barnets helse eller utvikling vil bli skadet.

Lover

Se spesielt barnevernloven kapittel 5, kapittel 7, § 8-3 og kapittel 14.

Barnevernsloven
Forskrift om barns medvirkning i barnevernet

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 

 

Saksbehandling

Barnevernstjenesten i kommunen legger frem sak om omsorgsovertakelse overfor barneverns- og helsenemnda. Nemnda sørger for at foreldre får en advokat og at barnet får en talsperson. Deretter holdes forhandlingsmøter eller samtaler med alle parter til stede. Det er nemnda som beslutter sak om omsorgsovertakelse. (Barneverns- og helsenemnda (bvhn.no)

Tjenesten oppdatert: 06.03.2024 16:07