Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgslønn

Omsorgslønn er en lønn fra kommunen til deg, dersom du utfører omsorgsarbeid som kommunen ellers ville gjort.

Generelt

Omsorgslønn er en økonomisk kompensasjon for frivillig omsorgsarbeid som ytes ovenfor personer en i utgangspunktet ikke har omsorgsplikt ovenfor. Foreldre med mindreårige barn kan også søke.

Beskrivelse

Den som mottar omsorgen må oppfylle vilkår for å motta helse og omsorgstjenester fra kommunen. Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgslønn. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører, men ikke time for time. Kommunen avgjør om du får omsorgslønn og hvilket nivå lønnen skal ligge på.

Målgruppe

Private omsorgsyter som utfører nødvendige omsorgsoppgaver oven for en person de ikke har omsorgsplikt ovenfor. Foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver ovenfor mindreårige barn.

Kriterier/vilkår

Kriterier for å søke omsorgslønn er at den som skal motta omsorgen har krav på helse og omsorgstjenester fra kommunen.

Momenter som tas i betraktning ved behandling av søknad, er:

  • om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, det vil si; om du jobber mange timer med oppgavene, er omsorgsarbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig, avbrutt nattesøvn på grunn av omsorgsarbeidet, fører det til isolasjon og mangel på fritid.
  • Om omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver, det vil si; oppgaver kommunens helse og omsorgstjeneste ellers måtte ha utført som personlig pleie eksempelvis kroppsvask, mating, nødvendige praktiske oppgaver som innkjøp, matlaging, og rengjøring samt generelt tilsyn. 
  • Om omsorgen er til det beste for den som trenger hjelp, det vil si at omsorgsarbeidet må være på forsvarlig nivå i forhold til behovene til den omsorgstrengende. Den omsorgstrengende må selv ønske å motta hjelp fra omsorgsyter.
  • Kommunens ressurser, det vil si; kommunen må vurdere ressursbruken i forhold til oppgavene som utføres. I valg av tjeneste kan kommunen ta hensyn til hvilken tjeneste som er, økonomisk sett mest formålstjenlig.

Pris for tjenesten

Sør-Varanger kommune fastsetter timelønnen etter laveste sats for hjemmehjelpere.

 

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere

Kommunen kan kreve at den som søker omsorgslønn søker NAV om hjelpestønad til tilsyn og pleie før omsorgslønn blir behandlet

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgslønn på budsjettet. På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgslønn. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende.

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgslønn.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet fås ved henvendelse til Servicekontoret tlf 78 97 74 00, Koordinering, fag og forvaltning, eller ansatte i hjemmebasert omsorg. Søknadskjema kan du også finne på kommunens hjemmeside svk.no.

Utfylt søknad sendes til Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes. 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Saksbehandlingstiden er vanligvis tre uker, og søker får skriftlig svar.

Ved akutt behov for hjelp, blir det iverksatt midlertidige tiltak.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan behandles innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Tjenesten oppdatert: 22.03.2021 12:48