ISPS koden er "International Ship and Port Facility Security Code" - IMO's internasjonale kode for skips- og havnesikkerhet. Flere norske havner ligger etter fristen med hensyn til iverksetting av nødvendige tiltak. Dette gjelder også Sør-Varanger.

Økt behov for sikkerhet rundt norske havner krever nye tiltak i havner hvor skip i internasjonal trafikk anløper. De nye sikkerhetsreglene fører til at kaier og sjøområder som anløpes gjerdes inn, overvåkes, og at last og personell skal kontrolleres.

Havnevesenet i Sør-Varanger har sendt inn sårbarhetsvurdering og sikkerhetsplan for Kirkenes passasjerterminal og dypvannskaia for godkjenning i Kystdirektoratet. Etter eventuell godkjenning vil havnestyret ta stilling til iverksetting av diverse sikkerhetstiltak. Inntil videre vil midlertidige tiltak bli iverksatt, sier havnesjefen.

Les mer om implementering av SOLAS kapittel XI-2 og ISPS-koden i norske havner -
Generelle dokumenter og artikler på denne adressen :
www.kystverket.no