Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Næringsfondet

Generelt

Bruken av Sør-Varanger kommunes næringsfond skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommuneplan og øvrige næringsrettede plandokumenter. Fondet skal særlig bidra til å fremme et mer variert, konkurransedyktig, utadvendt og lønnsomt næringsliv, basert på kommunens geografiske og andre fortrinn.

Beskrivelse

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet. Bedriftsstøtten kan gå til formål som blant annet

 • Kommunalt tiltaksarbeid, som
  • Næringsplanlegging
  • Etablererveiledning
  • Samarbeidsprosjekter skole/næringsliv
  • Stedsutviklingsprosjekter
  • Infrastrukturelle tiltak som rammevilkår for næringsutvikling
  • Andre prosjekter til å fremme av industriproduksjon og servicenæringer
 • Grunnlagsinvesteringer, som
  • Tilrettelegging av næringsareal
  • Opparbeiding av næringstomt utenfor offentlige industriområder
  • Opprusting av kommunesentra
  • Trafikk-kaier og vannforsyning til næringsformål 
 • Bedriftsutvikling
  • Opplæring knyttet til omstilling eller nye forretningsområder
  • Produktutvikling
  • Markedsundersøkelser
  • Markedsføring
  • Bransjemessige og/ produksjonsmessige fellestiltak
 • Investering i næringsvirksomhet, som
  • maskiner og utstyr ved oppstart eller utvidelse av virksomhet
  • bygninger

Støtten skal først og fremst bidra til økt verdiskapning og sysselsetting i Sør-Varanger. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap er sendt inn.​​

Målgruppe

 

Sør-Varanger kommunes næringsfond skal bidra til å fremme et mer variert, konkurransedyktig, utadvendt og lønnsomt næringsliv, basert på kommunens geografiske og andre fortrinn.

Næringsfondet Prosjekter som har sitt marked utenfor kommunen skal prioriteres.

Næringsfondet skal engasjere seg i så vel private som offentlige næringsrettede prosjekter som bidrar til å sikre eller øke sysselsettingen i Sør-Varanger kommune.

Næringsfondet kan anvendes til kommunalt tiltaksarbeid, grunnlagsinvesteringer, bedriftsutvikling og investeringer i næringsvirksomhet.

Kriterier/vilkår

 • Det kan bare gis støtte til prosjekter som har betydning for sysselsettingen i Sør-Varanger kommune. Det gis ikke støtte til virksomhet som faller inn under virkeområdet for kommunens primærnæringsfond.
 • Støtte fra fondet skal, for bedriftsrettede næringstiltak, som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets totale kapitalbehov. Det kan heller ikke gis tilskudd til overtakelse av etablert virksomhet, reparasjon og utskifting av produksjonsutstyr
 • Virksomhet som mottar betydelige overføringer/driftstilskudd fra statsbudsjettet kan ikke støttes.
 • Søknad om tilskudd skal som hovedregel fremmes før prosjektet igangsettes. Det gis ikke støtte til allerede gjennomførte tiltak.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. For prosjekter som har et totalt kapitalbehov over kr 50.000,- vil behandles av fondsstyret. For søknader mottatt innen fastsatt frist vil behandles det påfølgende fondsstyremøte.  

Annen informasjon

Hvor mye støtte man kan få, vil avhenge av prosjektets art.

Fondet har følgende søknadsfrister: 20. desember, 20. februar, 20. april,  20. juni, 20. august  og 20. oktober.

 

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til

Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, telefon 78 97 74 80

Tjenesten oppdatert: 30.11.2016 10:11

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk

Skjema