Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Matombringing

Matombringing er en ordning hvor du får mat brakt hjem til deg. Det er tilbud kommunen har for de som har vanskeligheter med å få laget middag til seg selv.

Generelt

Matombringing er en ikke-lovpålagt tjeneste, men et tilbud Sør-Varanger kommune kan tilby som en del av praktisk bistand for å sikre tilfredstillende ernæring til hjemmeboende eldre og/eller funksjonshemmede som ikke er i stand til å lage middag selv. Vedtak på matombringing gis primært til innbyggere i Kirkenes, Hesseng, Bjørnevatn og omegn. Tjenesten er behovsprøvd, og kan leveres inntil 7 ganger per uke. Middagen leveres hjemme hos brukeren.

Beskrivelse

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du søke om å få hjelp til dette. Tilbudet kan bestå av varm middag som bringes hjem til deg, eller hjelp til å varme opp ferdig innkjøpt middag.

Målgruppe

Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme

Kriterier/vilkår

Sykdom, alder eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

Pris for tjenesten

Satser for egenbetaling er fastsatt av kommunestyret og indeksreguleres årlig. Egenbetaling fastsettes etter husstandens samlede inntekt ved siste skattelikning jmf Egenandel for helse- og omsorgstjenester § 8.

Lover

Tjenesten er ikke lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett på tjenesten. I slike tilfeller ytes tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Base Avdelingsleder Kontor
Kirkenes Base 1 78 97 18 51 78 97 18 50
Kirkenes Base 2 78 97 18 53 78 97 18 52
Hesseng 78 97 18 32 78 97 18 36
Bjørnevatn 78 97 17 87 78 97 17 88
Pasvik 78 97 17 85 78 97 17 85
Bugøynes 78 97 17 48 78 97 17 47

Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet får ved henvendelse til Servicekontoret tlf 78 97 74 00, Koordinering, fag og forvalting eller ansatte i hjemmebasert omsorg. Søknadsskjema kan du også finne på kommunens hjemmeside svk.no

Utfylt søknad sendes til Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes

 

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er vanligvis 3 uker, og søker får skriftlig svar.

Kommunen skal behandle søknaden så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Tjenesten oppdatert: 30.11.2021 21:11